وزارت تحصیلات عالی افغانستان
06 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی تحت ریفرینس نمبرMOHE/183/NCB را به شرکت ساختمانی و سرک سازی سترلینک بلدرز دارنده جواز 35652 آدرس شرکت مکروریان چهارم شاهین مارکیت مرکز کابل افغانستان برای لات اول به قیمت مبلغ (2312230) (دومیلیون و سه صدو دوازده هزارو دوصد و سی) و برای لات دوم به قیمت مبلغ(1080950) (یک میلیون و هشتاد هزارو نه صدو پنجاه) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.