وزارت تحصیلات عالی افغانستان
05 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار کتابخانه بدخشان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  تحصیلات عالی  در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار کتابخانه بدخشان را به شرکت ساختمانی بیست استار دارنده جواز D-22780 آدرس شرکت سرک 6 ناحیه 4 تایمنی کابل به قیمت مجموعی مبلغ (36,028,310) (سی و شش میلیون و بیست وهشت هزارو سه صد و ده) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.