وزارت تحصیلات عالی افغانستان
06 حمل 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز را به اساس قرارداد چهارچوبی تحت ریفرینس نمبر NPA/MOHE/96/NCB/G-1499 را ذیلاً اعطا نماید: لات دوم: شرکت خدمات لوژستیکی فود ایکسپرس دارنده نمبر جواز D-34767 آدرس اپارتمان حاجی عبدالله چهاراهی حوزه 4 کابل، افغانستان را با در نظر داشت حد اکثر اقلام شامل قرارداد قیمت مجموعی تخمیناً مبلغ (73,383,516.3 ) (هفتادو سه میلیون و سصدو هشتادو سه هزار و پنجصدو شانزده اعشاریه سه) افغانی. لات سوم: شرکت تولید مواد غذایی جاهد جواد دارنده نمبر جواز D-80049 آدرس پارک های صنعتی، پل چرخی، کوچه حوزه نهم سابقه کابل، افغانستان را با در نظر داشت حد اکثر اقلام شامل قرارداد قیمت مجموعی تخمیناً مبلغ (40,412,794.8)(چهل میلیون و چهار صدو دوازده هزار و هفتصدو نود چهار اعشاریه هشت) افغانی. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.