وزارت تحصیلات عالی افغانستان
06 حمل 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان خویش را تحت شماره داوطلبی NPA/MOPH/95/NCB/G-1391 Re-Bid با شرکت تجارتی ذوالفقار لمتید دارنده جواز نمبر ( 0101-10097) و با داشتن محل اصلی تجارتی{ مارکیت وزیر محمد اکبر خان سرک 14 کابل، افغانستان } را به قیمت مجموعی مبلغ( 115,000,000) (یکصد و پانزده میلیون) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.