وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 حوت 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز به اساس قرارداد چهارچوبی شامل چهار لات تحت ریفرینس نمبر NPA/MOHE/96/NCB/G-1499 را به قیمت مجموعی تخمیناً ذیلاً اعطا مینماید: لات اول (میوه و ترکاری): شرکت واسع خطاب لمیتد دارنده نمبر جواز 0101-19479 آدرس باغ بالا کارته پروان کابل، افغانستان را به قیمت مجموعی تخمیناً مبلغ(27,596,148) (بیست هفت میلیون پنجصدو نود شش هزار و یکصدو چهل هشت) افغانی اعطاء نماید. لات چهارم (دو نوع گوشت): شرکت گل دوست امانی دارنده نمبر جواز 0101-17905 آدرس سرک پانزده وزیر اکبر خان کابل، افغانستان را به قیمت مجموعی تخمیناً مبلغ (35,967,120) (سی پنج میلیون و نو صدو شصت هفت هزار و یک صدو بیست) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.