وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 حوت 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب مورد ضرورت دفاتراداری خویش را دارای نمبرتشخصیه:(MOHE/178/NCB) باشرکت فروشگاه واراسته دارای نمبرجواز(0101-13011) وآدرس کوچه مسجد هراتیان،شهرنو،کابل،افغانستان، به قیمت مجموعی مبلغ (11044200)(یازده میلیون وچهل وچهار هزارودوصد)افغانی اعطاء نماید،اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند،می توانند اعتراض خویش راازتاریخ نشراین اطلاعیه الی مدت یک هفته (7) روزتقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار،ارائه نمایند،این اطلاعیه به معنی عقد قراردادنبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد بود)