وزارت تحصیلات عالی افغانستان
30 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک پوهنتون ننگرهار

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک تحت شماره داوطلبی NPA/MOHE/96/NCB/G-1437 را به شرکت تجارتی گل دوست امانی لمیتد دارنده جواز نمبر (17905-0101) آدرس کارته نو ځاځی مارکیت – کابل افغانستان را به قیمت مجموعی (24,309,597) (بیست و چهار میلیون و سیصد و نه هزار و پنجصد و نود و هفت) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار- شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.