وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار تحت شماره داوطلبی NPA/MOHE/96/NCB/G-1437 را به قیمت مجموعی ذیلاً اعطاء نماید: شرکت تجارتی وکیل حمید تره کی لمیتد دارنده جواز نمبر (7272-0101) آدرس چهارراهی کارته پروان - شهر کابل را به قیمت مجموعی (27,251,433) )بیست و هفت میلیون و دوصد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و سی و سه افغانی( اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار- شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.