وزارت تحصیلات عالی افغانستان
21 جدی 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهاررا به شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی صافی دارنده جواز شمارهD-4678 آدرس شرکت: سرک 2 محل 8 کارته نو ولایت کابل به قیمت مجموعی (57,000,000)( پنجاه وهفت میلیون )افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش راارتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.