وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 جدی 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه اعمار تعمیر تدریسی چهار منزله مؤسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی چهار منزله مؤسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر، تحت شماره تشخصیه NPA/MoHE/95/W-1379/NCB را به شرکت محترم ساختمانی دورا دارنده جواز شمارهD-28279 : واقع ولایت لوگر- افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (63,364,219.65) شصت و سه میلیون و سه صد و شصت و چهار هزار و دو صد و نزده عشاریه شصت و پنج افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.