وزارت تحصیلات عالی افغانستان
01 جدی 1395

پروژه تهیه وتدارک گاز آکسیجن وگازکاربن دای اکساید مورد ضرورت شفاخانه تدریسی علی آبا دومیوند پوهنتون طبی کابل

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، پروژه تهیه وتدارک گاز آکسیجن وگازکاربن دای اکساید مورد ضرورت شفاخانه تدریسی علی آبا دومیوند پوهنتون طبی کابل را دارای شماره تشخیصیه MOHE/176/NCB)) را با شرکت تولید گازآکسیجن میهن دوست ، دارنده جوازفعالیت شماره D-2616 آدرس: قسمت اول پارکهای صنعتی پلچرخی ،کابل،افغانستان، به مبلغ (2228000)(دومیلیون ودوصدوبیست وهشت هزار) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات، وارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار،کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.