وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 قوس 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه کرایه گیری 48 عراده وسایط نقلیه (کاستر، 303 و آستانه)

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، پروژه کرایه گیری 48 عراده وسایط نقلیه (کاستر، 303 و آستانه) جهت انتقال کارمندان وزارت تحصیلات عالی دارای شماره تشخیصیه) NPA/MOHE/95/NCS-1333/NCB (را به شرکت ترانسپورتی مسافربری شهری وبین المللی کابل نور، دارنده جوازفعالیت شماره D-26647 آدرس: سکتورخصوصی سیلو مرکز،کابل،افغانستان، به مبلغ)61,152((شصت ویک هزارویک صد وپنجاه ودو( افغانی فی روز ومبلغ (16,144,128)(شانزده میلیون ویک صد وچهل وچها رهزارو یک صد وبیست هشت) افغانی برای 264 روزاعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات، وارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار،کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد