وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 حوت 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست

ادامه
15 حوت 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب

ادامه
15 حوت 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری

ادامه
30 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک پوهنتون ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک پوهنتون ننگرهار

ادامه
25 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار

ادامه