وزارت تحصیلات عالی افغانستان
30 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک پوهنتون ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک پوهنتون ننگرهار

ادامه
25 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار

ادامه
06 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی برای (Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs))

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی برای (Third Party Validation “TPV” of Disbursement Link Indicators “DLIs”)

ادامه
04 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارساحه سیل برد لیلیه پوهنتون غزنی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارساحه سیل برد لیلیه پوهنتون غزنی

ادامه
03 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول A-92 و دیزل L-02-62) وگازمایع را برای نهاد های مرکز وزارت، پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، شفاخانه های علی آباد و میوند، شفاخانه امراض قلبی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول A-92 و دیزل L-02-62) وگازمایع را برای نهاد های مرکز وزارت، پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، شفاخانه های علی آباد و میوند، شفاخانه امراض قلبی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

ادامه