وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 اسد 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک اجناس و لوازم ذکور لیلیه پوهنتون بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک اجناس و لوازم ذکور لیلیه پوهنتون بلخ

ادامه
24 اسد 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 5 قلم فرنیچر برای تعمیرات تدریسی پوهنتونهای (پروان، لغمان، غزنی، انجنیری غزنی، طبی کابل، بلخ و پنجشیر)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 5 قلم فرنیچر برای تعمیرات تدریسی پوهنتونهای (پروان، لغمان، غزنی، انجنیری غزنی، طبی کابل، بلخ و پنجشیر)

ادامه
23 اسد 1396

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قراردادپروژه سیستم سولر ایجاد (آی سی تی ) سنتر پوهنتون ولایت غزنی

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قراردادپروژه سیستم سولر ایجاد (آی سی تی ) سنتر پوهنتون ولایت غزنی

ادامه
18 اسد 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی و سیستم سولر برای موسسه تحصیلات عالی میدان وردک

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی و سیستم سولر برای موسسه تحصیلات عالی میدان وردک

ادامه
14 اسد 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک اجناس و لوازم مورد ضرورت لیلیه ذکور پوهنتون بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک اجناس و لوازم مورد ضرورت لیلیه ذکور پوهنتون بلخ

ادامه