وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 میزان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک لوازم آشپزخانه برای لیلیه ها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک لوازم آشپزخانه برای لیلیه ها

ادامه
02 میزان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک چهارقلم فرنیچرباب نصب ساختمان تعمیرات تدریسی نهادهای تحصیلی مرکز و ولایات

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک چهارقلم فرنیچرباب نصب ساختمان تعمیرات تدریسی نهادهای تحصیلی مرکز و ولایات

ادامه
02 میزان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم لیلیه ذکور لیلیه پوهنتون کابل

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم لیلیه ذکور لیلیه پوهنتون کابل

ادامه
02 میزان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم لیلیه ذکور لیلیه پوهنتون کابل

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم لیلیه ذکور لیلیه پوهنتون کابل

ادامه
28 سنبله 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک تجهیزات آی تی برای نهاد های تحصیلی مرکز و ولایات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک تجهیزات آی تی برای نهاد های تحصیلی مرکز و ولایات

ادامه