وزارت تحصیلات عالی افغانستان
06 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

ادامه
05 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار کتابخانه بدخشان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار کتابخانه بدخشان

ادامه
06 حمل 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان

ادامه
06 حمل 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های

ادامه
15 حوت 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست

ادامه