وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 سرطان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک ایجاد آی سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون پکتیا

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک ایجاد آی سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون پکتیا

ادامه
14 سرطان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مرکزی تداوی سرطان شفاخانه علی آباد پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مرکزی تداوی سرطان شفاخانه علی آباد پوهنتون طبی کابل

ادامه
03 سرطان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قراردادپروژه ترمیم تشناب های پوهنتون شیخ زاید خوست

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قراردادپروژه ترمیم تشناب های پوهنتون شیخ زاید خوست

ادامه
20 جوزا 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی تخار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی تخار

ادامه
15 جوزا 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی ضرورت پوهنتون تخار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی ضرورت پوهنتون تخار

ادامه