وزارت تحصیلات عالی افغانستان
26 میزان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 5 قلم مفروشات برای نهاد های تحصیلی مرکز و ولایات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 5 قلم مفروشات برای نهاد های تحصیلی مرکز و ولایات

ادامه
15 میزان 1396

Consultancy Services for the Design & develop of an online database for Statistics and Database of Policy and Planning Directorate

Consultancy Services for the Design & develop of an online database for Statistics and Database of Policy and Planning Directorate

ادامه
15 میزان 1396

Consultancy Services for the Development of Beneficiaries Database for HEDP

Consultancy Services for the Development of Beneficiaries Database for HEDP

ادامه
15 میزان 1396

Consultancy Services for the Assessment of Laboratory Equipment and Technical Staff Training Needs in 23 Public Universities

Consultancy Services for the Assessment of Laboratory Equipment and Technical Staff Training Needs in 23 Public Universities

ادامه
11 میزان 1396

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه لندیسکیپ، سیستم آبرسانی وکانالیزاسیون پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه لندیسکیپ، سیستم آبرسانی وکانالیزاسیون پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل

ادامه