وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 سرطان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قراردادپروژه ترمیم تشناب های پوهنتون شیخ زاید خوست

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قراردادپروژه ترمیم تشناب های پوهنتون شیخ زاید خوست

ادامه
20 جوزا 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی تخار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی تخار

ادامه
15 جوزا 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی ضرورت پوهنتون تخار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی ضرورت پوهنتون تخار

ادامه
08 جوزا 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنتون پروان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنتون پروان

ادامه
01 جوزا 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی هلمند

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی هلمند

ادامه