وزارت تحصیلات عالی افغانستان
01 جوزا 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی هلمند

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی هلمند

ادامه
23 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی

ادامه
10 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون غزنی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون غزنی

ادامه
06 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

ادامه
05 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار کتابخانه بدخشان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار کتابخانه بدخشان

ادامه