وزارت تحصیلات عالی افغانستان
27 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور روسیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور روسیه

ادامه
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های فوق لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های دوکتورا کشور پاکستان

ادامه
06 سنبله 1395

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهادر مور دو سیت بورسیه دوکتورا کشور مکسیکو

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهادر مور دو سیت بورسیه دوکتورا کشور مکسیکو

ادامه
05 اسد 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری و دوکتورای کشور مصر

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری و دوکتورای کشور مصر

ادامه
05 اسد 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور سویس

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور سویس

ادامه