دلوړو زده کړو وزارت
03 ثور 1396

د جمهور رئیس د حکم پر بنسټ د لوړو زده کړو وزارت په مرکزي کمیټو کې د پوهنتونونو د ځوانو استادانو ونډه ډیریږي.

د جمهور رئیس د حکم پر بنسټ د لوړو زده کړو وزارت په مرکزي کمیټو کې د پوهنتونونو د ځوانو استادانو ونډه ډیریږي.

ادامه
02 ثور 1396

د محصل محورۍ زده کړو او د تدریس سیستم موثریت او کیفیت لوړوالې په موخه، نن په لوړو زده کړو وزارت کې دوه ورځنی ورکشاپ جوړ شوو.

د محصل محورۍ زده کړو او د تدریس سیستم موثریت او کیفیت لوړوالې په موخه، نن په لوړو زده کړو وزارت کې دوه ورځنی ورکشاپ جوړ شوو.

ادامه
02 ثور 1396

پوهه او زده کړه فرهنګ رامنځ ته کوي، نو لازمه ده چې د لوړو زده کړو د کیفیت پر دوام سره، خپل فرهنګ غني کړو او هغه په اکاډمیکه توګه بنسټیز کړو

پوهه او زده کړه فرهنګ رامنځ ته کوي، نو لازمه ده چې د لوړو زده کړو د کیفیت پر دوام سره، خپل فرهنګ غني کړو او هغه په اکاډمیکه توګه بنسټیز کړو

ادامه
30 حمل 1396

د لوړو زده کړو وزیرې پوهنوال فریدې موند د پذیرش عمومي دفتر د خدمتونو څرنګوالې او د خصوصي لوړو زده کړو موسیسو ریاست د بېلا بېلو برخو څارنه او څېړنه وکړه

د لوړو زده کړو وزیرې پوهنوال فریدې موند د پذیرش عمومي دفتر د خدمتونو څرنګوالې او د خصوصي لوړو زده کړو موسیسو ریاست د بېلا بېلو برخو څارنه او څېړنه وکړه

ادامه
30 حمل 1396

په دولتي پوهنتونونو کې دماسټرۍ پروګرام د پوهنې وزارت د علمي او تخصصي ظرفیت لوړونې په خاطر د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو.

په دولتي پوهنتونونو کې دماسټرۍ پروګرام د پوهنې وزارت د علمي او تخصصي ظرفیت لوړونې په خاطر د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو.

ادامه