وزارت تحصیلات عالی افغانستان
05 اسد 1394

سرک منتهی به شفاخانه دوصد بستر پولیس بازگشایی شد

وزیر تحصیلات عالی ضمن عیادت از مریضان داخل بستر شفاخانه دوصد بستر پولیس هدایت داد تا مسیر سرک منتهی به شفاخانه دوصد بستر پولیس که مربوط ساحه پوهنتون پولی تخنیک کابل است، دوباره بروی وسایط و منسوبان شفاخانه یاد شده بازگشایی گردد. پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی شام روز یک شنبه 4 اسد به شفاخانه 200 بستر پولیس رفته از مریضان داخل بستر این شفاخانه عیادت نموده مشکلات آنان را به ویژه از ناحیه انسداد سرک منتهی به شفاخانه متذکره استماع نمود.
موصوف سربازان و افسران پولیس ملی را قهرمانان کشور خوانده گفت که هرچند این سرک بنابر ملحوظاتی و به اساس حکم رئیس جمهور کشور مسدود گردیده بود؛ اما با در نظر داشت مشکلات ایجاد شده در انتقال مریضان و منسوبان شفاخانه دوصد بستر پولیس، بازگشایی می گردد.
وی گفت راه یاد شده بنا بر حکم رئیس جمهور و فیصله وزارت تحصیلات عالی تا تکمیل احداث و قیرریزی سرک جدید از دامنه باغ بالا الی شفاخانه 200 بستر پولیس باز گشایی گردیده و منسوبان و وسایط این شفاخانه می توانند از این راه رفت و آمد نمایند.
قابل ذکر است که سرک جوار پوهنتون پولی تخنیک کابل که مربوط این پوهنتون می باشد و قبلا در اختیار شفاخانه دو صد بستر پولیس قرار داده شده بود اخیراً به نسبت مزاحمت های و مشکلات برای محصلان و استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل مسدود گردیده بود.