وزارت تحصیلات عالی افغانستان
05 اسد 1394

نخستین برنامه آموزشی در بخش رهبری برای 200 تن از قشر اناث در پوهنتون کابل آغاز شد

نخستین برنامه آموزشی در بخش توسعه رهبری زنان به اشتراک دو صد تن از قشر اناث به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا، در پوهنتون کابل آغاز شد.
این برنامه به هزینه 216 میلیون دالر آمریکایی به کمک مالی اداره USAID و با همکاری وزارت های امور زنان، تحصیلات عالی و معارف دایرگردیده که در مرحله اول آن برای بیش از 800 زن در ولایات کابل، ننگرهار، هرات، بلخ و کندهار کورس های مسلکی دوازده هفته یی جهت ظرفیت سازی مهارت های رهبری، دایر می گردد.
محفلی که به این مناسبت در ادیتوریم پوهنتون کابل برگزار شد، وزرا و معینان وزارت های تحصیلات عالی، امور زنان، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، معارف و نماینده گان سفارت آمریکا، دفتر USAID، تعداد از اعضای پارلمان، نهادهای مدنی، فعالین حقوق زن و حقوق بشر شرکت نموده بودند.
پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی ضمن قدردانی از این کمک ایالات متحده آمریکا گفت؛ حضور زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکی از نیاز های مبرم جامعه ما است و بدون همکاری زنان نمی توانیم به پیشرفت جامعه خویش نایل شویم.
پوهنوال مومند از تمام مردم افغانستان خواست تا دست به دست هم داده و زنان افغانستان را در راستای دست یابی به حقوق شان یاری رسانند، چنانچه وزارت تحصیلات عالی گام های عملی را در این راستا برداشته است.
وی افزود که از زمان آغاز به کار، چهار زن به عنوان رئیس در مربوطات این وزارت گماشته شده و این پروسه ادامه دارد؛ همچنان استراتیژی جندر و پالیسی منع آزار و اذیت در حال نهایی شدن است.
در این محفل وزرای امور زنان و کار امور اجتماعی، نیز ضمن تشریح فعالیت های شان در رابطه به ارتقای ظرفیت زنان افغان، نقش این برنامه را در ایجاد ظرفیت های زنان در سطوح رهبری موثر خواندند.
پوهنوال محمد عثمان بابری معین علمی وزارت تحصیلات عالی با اشاره به تاثیرات جنگ های تحمیلی در سطوح مختلف کشور به ویژه بالای زنان افغان، برنامه متذکره را نهایت موثر خوانده گفت که تحصیلات عالی افغانستان بدون سهم خواهران با در نظرداشت نیاز باالقوه تکمیل نخواهد بود. چنانچه در اثر تلاش وزارت تحصیلات عالی این سهم در حال حاضر به 21.6 فیصد در نهادهای تحصیلات عالی دولتی می رسد.
قابل ذکر است برنامه توسعه رهبری زنان از طریق پروژه Promote که یکی از بزرگ ترین برنامه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا برای توسعه و رهبری زنان افغان می باشد، فرصت رشد و مهارت های مسلکی و رهبری را برای 75000 خانم تحصیل کرده بین سنین 18 الی 30 سال مهیا می سازد.