وزارت تحصیلات عالی افغانستان
21 سرطان 1394

کار تجهیز و باسازی تعمیر بخش چشم شفاخانه علی آباد تکمیل و توسط وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد

به ارزش 114 هزار دالر امریکایی کمک موسسه آسترالیایی وقایه از نابینایی، کار تجهیز و بازسازی تعمیر بخش چشم شفاخانه علی آباد واقع شهرآرا کابل، تکمیل و توسط وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد.

در محفل افتتاح این تعمیر پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در حالی که پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، تعداد از استادان و داکتران نیز حاضر بودند، دوکتوران این بخش را متوجه مسوولیت ها و وظایف شان در قبال عرضه خدمات صحی نموده گفت وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا شفاخانه های کادری را تجهیز و مشکلات شان را نیز از نگاه تعمیرات معیاری و وسایل عصری مرفوع نماید.

همچنان وزیر تحصیلات عالی از جریان کار ساختمان های جدید شفاخانه علی آباد و تعمیر نیمه کاره پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل دیدن نموده به ارزش سه صد هزار افغانی آشپز خانه جدید شفاخانه علی آباد را افتتاح نمود. 

موصوف روی  بهتر شدن تداوی و مینوی غذایی مریضان ، تامین نظم و دسپلین و رعایت نظافت در داخل شفاخانه تاکید کرده برای مسئولان هدایات لازم داد.

شفاخانه علی آباد یکی از شش شفاخانه کادری مربوط وزارت تحصیلات عالی بوده که در بخش تحقیقات علمی طبی و عرضه خدمات صحی برای مریضان در بخش های داخله، جراحی اعصاب، یورولوژی و سایر بخش ها فعالیت می کند.