وزارت تحصیلات عالی افغانستان
21 سرطان 1394

از نزد 390 تن واجدان شرایط بست های خالی امتحان حمایوی اخذ شد

از نزد 390 تن واجدان شرایط بست های خالی پنج ریاست وزارت تحصیلات عالی از سوی ریاست منابع بشری این وزارت، امتحان حمایوی اخذ شد. 

در این امتحان که در حضورداشت رؤسای منابع بشری، ارتباط پوهنتون ها،  آمر حقوقی و نماینده ریاست مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد، 390 تن واجدان شرایط جهت تقرر در بست های خالی ریاست های منابع بشری، مالی و اداری، تهیه و تدارکات، تنظیم بورس ها و ریاست دفتر مقام وزارت، شرکت نموده بودند.

در آغاز دوکتور نجیب الله صمیم سهیم رئیس منابع بشری در مورد اخذ امتحان و شفافیت پروسه بست های خالی این وزارت صحبت نموده گفت: در پنج بست خالی ریاست های ذکر شده؛ یک تعداد کثیری از جوانان کشور که واجد شرایط شناخته شده اند، حاضر به امتحان شدند. 

وی به شاملان امتحان اطمینان داد که مطابق به معیار ها و طرزالعمل های خدمات ملکی امتحان در  فضای شفاف و دور از هر گونه فشار گرفته می شود و افراد شایسته در بست های خالی این وزارت جذب خواهند شد.

رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی علاوه کرد از آنجائیکه تعداد متقاضان بست های یاد شده زیاد بود فلهذا نظر به طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی، از نزد واجدان شرایط بست های مذکور امتحان حمایوی گردید و مطابق طرزالعمل مذکور برای هر بست سه تن از میان داوطلبان که بلند ترین نمرات را حاصل نموده باشند به مصاحبه فراخوانده می شوند و یکی از این سه تن که بلند ترین نمرات را اخذ نماید کامیاب شناخته می شود.

قابل ذکر است ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی از آغاز سال 1394 برای 68 سیت خالی2500 فورم کاریابی توزیع نموده است که بعد از ارزیابی1450 تن واجد شرایط شناخته شده و از آن جمله 38 تن شان بعد از سپری نمودن امتحان در بست های خالی در مربوطات وزارت تحصیلات عالی جذب شده اند که این پروسه همچنان ادامه دارد.