وزارت تحصیلات عالی افغانستان
22 سنبله 1396

نشست نوبتی بورد انکشاف منابع بشری تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در مقر این وزارت دایر گردید

در این نشست نماینده گان هشت وزارت سکتوری بشمول معارف، تحصیلات عالی،‌ کار و امور اجتماعی،‌ شهدا و معلولین، امور زنان، صحت عامه ، مهاجرین و عودت کننده گان، احیا و انکشاف دهات، مخابرات و تنکالوژی معلوماتی، نمایندگان بانک جهانی،‌ یونیسف، یونسکو، برنامه انکشافی ملل متحد، سفارت های برتانیا و سویدن ‌مقیم کابل، نهاد های مدنی و همچنان نماینده گان برنامه های انکشافی تحصیلات عالی، حمایت پوهنتونها و انکشاف منابع بشری، اتحادیه پوهنتونهای خصوصی، بنیاد آسیا، کمیته ناروی برای افغانستان، برنامه حمایت از اطفال و بنیاد آغا خان اشتراک نموده بودند. اشتراک کننده گان روی مسایل پالیسی انکشاف منابع بشری، نتیجه بررسی پالیسی همکاری بین الوزارتی و منظوری دو برنامه ملی بهبود موثریت سرمایه گذاری در منابع بشری و برنامه ملی کار آموزی که دارای بیشترین اهمیت برای انکشاف منابع بشری میباشند همچنان ایجاد گروه های کاری بین الوزارتی بحث نموده و اقدامات بعدی را مشخص نمودند. اشتراک کننده گان مسایل فوق را برای سکتور منابع بشری حایز اهمیت فوق العاده خوانده و در رابطه به اقدامات بعدی با همدیگر وعده همکاری نمودند. در اخیر تصمیم اتخاذ شد تا دست آورد های نتیجه اقدامات روی دست گرفته شده در نشست بعدی گزارش داده شود. بورد انکشاف منابع بشری در سال 1388 ایجاد گردیده که هدف آن بهبود هماهنگی، داد خواهی، رفع مشکلات بین الوزارتی و انکشاف پالیسی ها در سکتور منابع بشری می باشد