وزارت تحصیلات عالی افغانستان
21 سنبله 1396

ششمین کنفرانس بین المللی جیولوجیکی هندوکش، در پوهنتون پولی تخنیک کابل امروز برگزار شد

در این کنفرانس سرپرست وزارت تحصیلات عالی، مشاور وزارت معادن و پطرولیم، روسای پوهنتون های مرکزی، هیات رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل و کارشناسان امور و هیات اکادمیک کشور چک اشتراک کردند. هدف این کنفرانس پیشکش مقالات علمی- تحقیقی محققان در بخش های مختلف علوم جیولوجیکی است و در حین حال زمینه بیشتر را برای محققان و استادان پوهنتون ها به خاطر تحقیق و ارتباط اکادمیک فراهم می سازد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی، داکتر عبداللطیف روشان ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این کنفرانس، بر اهمیت معادن کشور تاکید کرد: "معادن یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور ها محسوب می گردد که از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. اگر معادن افغانستان بهتر مدیریت گردد و از آن استفاده خوبتر صورت گیرد؛ سبب پیشرفت کشور مان در بخش های مختلف خواهد شد. داکتر روشان گفت که همچو کنفرانس ها به خاطر استفاده درست از معادن کشور موثر واقع می شوند و بر ادامه آنها تاکید کرد. وی خواست که تمام مقالات هر شش کنفرانس چاپ به دسترس استادان و محققان قرار داده شود. پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر ،رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ در این کنفرانس گفت که در این کنفرانس 18 مقاله علمی – تحقیقی در بخش های ذخایر معدنی افغانستان، جیوتکتونیک و هایدرولوجی محیط زیست از سوی محققان کشور های افغانستان، ایران، پاکستان و چک ارایه می گردد که هیات کشور های دیگر به طور آنلاین در این کنفرانس اشتراک می کنند. همچنان انجنیر عبدالوکیل، مشاور وزارت معادن و پطرولیم و چند سخنران دیگر در رابطه به موضوع صحبت نموده، تدویر چنین کنفرانس ها را در زمینه مدیریت بهتر ذخایر زیر زمینی کشور ارزشمند تلقی عنوان کردند. قرار است این کنفرانس فردا نیز ادامه یابد که در جریان آن مقالات علمی و تحقیقی از سوی محققان به خوانش گرفته خواهد شد. این کنفرانس به حمایت جی آی زید تدویر شده است