وزارت تحصیلات عالی افغانستان
21 سنبله 1396

سرپرست وزارت تحصیلات عالی به روسای پوهنتون ها هدایت داد تا به منظور شفافیت و معقولیت درمصرف بودجه این وزارت تلاش نمایند

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی و داکتر احمد سیر مهجور معین مالی و اداری این وزارت طی یک ویدیو کنفرانس با روسای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی بر مصرف معقول بودجه تاکید نمودند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت که ظرفیت مصرف معقول بودجه و تعهد در این وزارت موجود بوده و با پیگیری متداوم در این راستا جدی می باشیم. وی از روسا و مسوولان تمام پوهنتون ها خواست تا از پیشبرد کار پروژه های انکشافی شان گزارش داده و در تکمیل به وقت آن تلاش نمایند. همچنان معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی با اشاره به نزدیک شدن زمان دفاع بودجه گفت که ما به مصرف بودجه متعهد هسستیم و اضافه کرد که منبعد بدل اعاشه محصلان شامل لیلیه باید از طریق حساب بانکی شان برای شان داده شود تا به مشکل مواجه نگردند. روسای نهاد تحصیلات عالی مرکز و ولایات ضمن تعهد به مصرف معقول و به وقت بودجه ،گزارشات شانرا به هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی ارائه نموده از پیشرفت کار پروژه های انکشافی شان اطمینان دادند. داکتر عبداللطیف روشان علاوه کرد که ارتقای کیفیت تحصیلی و محصل محوری از برنامه های اساسی این وزارت بوده و پوهنتون ها مکلف بر تطبیق آن می باشند. وی از تدویر اجماع ملی نصاب تحصیلی در آینده نزدیک خبر داده از روسای پوهنتون ها خواست تا طرح های مشخص شانرا در رابطه به تحقیقات علمی و نصاب درسی شریک سازند