وزارت تحصیلات عالی افغانستان
18 اسد 1396

به منظور دریافت راه کار مشخص جهت ارتقای سویه تحصیلی اساتید دارای رتب علمی پوهیالی، نشستی تحت ریاست معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر شد و سه راهکار عمده پیشنهاد گردید

در این نشست که معاونین و آمرین بخش ماستری شماری از پوهنتون های کشور اشتراک داشتند، پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت، هدف از این نشست دریافت طرح های منطقی و چگونگی افزایش جذب اساتید در برنامه های ماستری داخل کشور می باشد. معین علمی وزارت تحصیلات عالی همچنان خاطر نشان ساخت که کیفیت جز اساسی این برنامه ها بوده و به هیچ صورت صدمه نخواهد دید. همچنان پوهندوی سید فرهاد شهید زاده رییس عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی گفت: در این نشست سه طرح از سوی ریاست انسجام بخاطر دریافت راه کار مناسب جهت حل مشکل استادان پوهیالی پیشنهاد شد که شامل ایجاد صنوف اختصاصی ماستری در پوهنتون های بزرگ کشور، افزایش استادان پوهیالی در این برنامه و اعزام اساتید به بورسیه های خارج کشور. به گفته وی بعد از بحث در موارد یاد شده فیصله گردید تا در برنامه های ماستری داخل کشور در کوتاه مدت فیصدی جذب استادان پوهیالی از 35 فیصد به 50 فیصد افزایش یابد؛ همچنان فیصله شد که هیات تحت ریاست انسجام امور اکادمیک تشکیل و در درازمدت راه کار های ارتقای ظرفیت اساتید به سویه ماستری را دریافت نمایند. به گفته پوهنمل خواجه زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی، با درنظر داشت فیصله اعضای این نشست؛ پوهنتون های دولتی کشور استادان دارای رتبه علمی پوهیالی شان را به برنامه های ماستری داخل کشور معرفی و بعد از اخذ امتحان رقابتی میان این استادان که به اساس سهمیه موسسات تحصیلی مربوطه شامل این برنامه گردیده اند، در برنامه های ماستری جذب می گردند. وی اضافه کرد در برنامه های ماستری داخلی به شمول 50 فیصد اساتید پوهیالی موسسات تحصیلی دولتی کشور، بقیه کاندیدان نیز با رقابت آزاد جذب می شوند