وزارت تحصیلات عالی افغانستان
16 اسد 1396

توافقنامه نامه ای میان اداره مستقل ملی ستندرد وپوهنتون پولی تخنیک کابل، به هدف ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی محصلان وایجاد فرصت های کاری به امضا رسید

این توافقنامه توسط پوهنوال دیپلوم انجینر محمد سعید کاکر رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل و داکترنقیب الله فایق رئیس عمومی اداره مستقل ملی ستندرد ، به امضا رسید. 
برمبنای این توافقنامه، اداره ملی ستندرد وپوهنتون پولی تخنیک با مساعی مشترک درتربیه کادرها ومتخصصان علمی ومسلکی باهم همکاری نموده وزمینه های ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی برای محصلان را درپروژه های تحقیقی ودوره های پرکتیک فراهم می سازند. 
هم چنان همکاری درایجاد فرصت های کاری،جذب محصلان فارغ التحصیل، مطابق رشته های تحصیلی درکار، تدویر کنفرانس ها وپریزنتیشن های مشترک، بخشی دیگری از مواد مندرج این توافقنامه می باشد.