وزارت تحصیلات عالی افغانستان
14 اسد 1396

نخستین جلسه بورد انکشاف تحصیلات عالی افغانستان امروز تحت ریاست داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

در جلسه داکتر عبداللطیف روشان هدف از ایجاد بورد متذکره را نیازسنجی بازار کار در سطح ملی و بین المللی برای فارغان نهاد های تحصیلات عالی ، انکشاف متوازن، تولید علم به ویژه تولید در عرصه علم اقتصادی و معیاری سازی نصاب تحصیلی خوانده گفت، بورد انکشاف تحصیلات عالی افغانستان با استفاده از تجارب سایر کشور ها، روی یک دیدگاه 15 ساله برای معیاری سازی تحصیلات عالی کشور در سطح جهان کار نموده و راهکار های مناسب را برای رسیدن به این هدف ایجاد نماید.
در این جلسه اعضای بورد انکشاف تحصیلات عالی نظریات و پیشنهادات شانرا در جهت چگونگی برنامه های مناسب و معقول و تطبیق عملی آن ابراز نموده در زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قرار است اعضای بورد روی پیش نویس طرزالعمل و برنامه های بورد انکشاف تحصیلات عالی افغانستان غور بیشتر نموده در جلسه آینده تصامیم لازم اتخاذ نمایند.
ریاست بورد یاد شده را داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی به عهده دارد، همچنان معین علمی این وزارت منحیث معاون و رئیس انسجام و امور اکادمیک به حیث منشی بورد تعیین شده اند.
سایر اعضای بورد متشکل از معینان وزارت تحصیلات عالی، روسای پوهنتون های مرکز و روسای کمیته امتحانات، تضمین کیفیت و تکنالوژی معلوماتی می باشد.
ایجاد بورد انکشاف تحصیلات عالی افغانستان یک گام جدید در راستای تقویت و معیاری سازی تحصیلات عالی در کشور محسوب می گردد، البته قرار است دو بورد دیگر نیز در چوکات تحصیلات عالی تحت نام های بورد اداری و بورد تغییر ساختار به هدف رشد و ترقی تحصیلات عالی در کشور ایجاد گردد که کار روی آن ادامه دارد