وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 سرطان 1396

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز در دیداری با اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان، نظریات و پیشنهادات شانرا در رابطه به نظام تحصیلات عالی کشور استماع نمود

در این دیدار اعضای اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان، تقرر داکتر عبداللطیف روشان را به وی تبریک گفته، یک سلسله چالش ها و مشکلات در بخش نظام تحصیلات عالی کشور را با وی در میان گذاشتند.

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در کنار استماع خواست ها ونظریات آنان گفت که دروازه وزارت تحصیلات عالی همیشه بروی استادان باز می باشد. وی اضافه کرد که در رابطه به مشکلات مطرح شده در نشست های بعدی بصورت همه جانبه بحث و از طرح ها و نظریات شان در راه بهبود و تقویت نظام تحصیلات عالی کشور استفاده صورت خواهد گرفت.

گفتنیست معیاری سازی نظام تحصیلات عالی و تطبیق سیستم محصل محوری از جمله اولویت های اساسی سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان را تشکیل می دهد، که یکی پی دیگر تطبیق خواهد شد.