وزارت تحصیلات عالی افغانستان
21 سرطان 1396

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز وب سایت های یازده پوهنتون دولتی و مرکز وزارت را افتتاح کرد.

در محفلی که به این مناسبت در وزارت تحصیلات عالی به اشتراک هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، مسوولان برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری، روسای نهاد های تحصیلی و شماری از کارمندان وزارت تحصیلات عالی دایر شد، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت هدف و دیدگاه ما گسترش و چگونگی استفاده از تکنالوژی معلوماتی در نهاد های تحصیلات عالی کشور می باشد.

 وی گفت ما در عصر تکنالوژی معلوماتی قرار داریم و استفاده از تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در کنار دسترسی به معلومات و پژوهش های جدید، می تواند فاصله میان محصل و استاد را نیز از میان بردارد.

وی ضمن اشاره به اهمیت وب سایت ها در شناخت و مراکز اکادمیک گفت: «رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی تلاش می کند تا در بخش ایجاد ویب سایت های معیاری و معتبر که بتواند به شکل دوامدار موضوعات و معلومات جدید را در دسترس عموم قرار دهد، گام های موثری را بردارد».

سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان از برنامه حمایت پوهنتون ها  و انکشاف نیروی بشری (USWDP) که در ساختن وب سایت های یاد شده، سرور روم و کتابخانه الکترونیکی، وزارت تحصیلات عالی را کمک مالی و تخنیکی کرده اند تشکری نموده،  بر معیاری سازی ویب سایت های پوهنتون های کشور تاکید کرد.

در همین حال داکتر وحید عمر رییس برنامه حمایت پوهنتون ها  و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در رابطه به موضوع  معلومات داده، روی مزایای وب سایت ها از منظر رشد اطلاعات درجامعه و دسترسی عموم به معلومات آن صحبت نمود.

پوهنیار شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی نیز در مورد وب سایت های جدید، سرور روم و سیستم مدیریت واحد که همه کمپیوتر های دفاتر این وزارت را در بر می گیرد، معلومات داده  اظهار داشت که با ایجاد این سیستم امنیت سایبری وزارت نیز تقویت گردیده است.

همچنان دو تن از کارشناسان امور تکنالوژی معلوماتی دفتر (USWDP) در مورد مشکلات وب سایت های قبلی، مزایایی وب سایت های جدید، کتابخانه الکترونیکی، ایجاد سیستم مدیریت واحد در وزارت تحصیلات عالی و همکاری های شان در آینده معلومات ارایه نمودند.

محفل با افتتاح وب سایت جدید وزارت تحصیلات عالی و سرور روم  و همچنان بحث روی چگونگی استفاده موثر از ویب سایت های پوهنتون ها و مرکز وزارت تحصیلات عالی، خاتمه یافت