وزارت تحصیلات عالی افغانستان
27 جوزا 1396

نخستین جلسه پیگرد دقیق و اجراات به موقع استقلالیت مالی در چهار پوهنتون مرکزی، امروز تحت ریاست معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در این وزارت دایر شد

در این جلسه که رئیس مالی و اداری و مسوولان برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) نیز شرکت نموده بودند، دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی  پیرامون وظایف مسوولان مالی پوهنتون ها صحبت نموده آنان را متوجه مسوولیت ها و صلاحیت های شان در قبال مسایل مالی در پوهنتون های مربوط شان نمود.

دوکتور مهجور با اشاره به مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها اظهار داشت که تطبیق این مقرره در مرحله نخست در چهار پوهنتون مرکز در نظر گرفته شد ، اما با وجود تدویر چندین ورکشاپ آموزشی و رهنمودی هنوز هم جنبه تطبیقی حاصل ننموده است.

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی با ارائه سوالاتی  مبنی بر عوامل عدم تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها، از معاونان مالی و علمی پوهنتون های مرکز خواست تا طی یک هفته به سوالات مطرح شده پاسخ ارائه نمایند.

به گفته موصوف تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها ایجاب می نماید تا  مسوولان ذیربط در پوهنتون ها چشمه های عایداتی را تشخیص نموده با ایجاد حساب بانکی و ریفرم مالیاتی وزارت مالیه را در جریان قرار دهند و این کار را با شفافیت و مطابق قوانین، مقررات و طرزالعمل های موجود انجام دهند.

وی اضافه کرد که در  راستای استقلالیت مالی پوهنتون ها باید از تجارب پوهنتون های کشور های منطقه و جهان که شرایط مشابه با پوهنتون های ما را داشته باشد، استفاده صورت گیرد، که در این  زمینه تلاش های هم صورت گرفته است.

در جلسه یاد شده فعالیت های برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) که از جانب اداره انکشافی ایالات متحده امریکا(USID) تمویل می گردد نیز مورد نقد قرار گرفته و از مسوولان این دفتر خواسته شد تا فعالیت های شان را به صورت مثمر و با تفاهم با مسوولان ذیربط وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ها به پیش برند.

قرار است در جلسه بعدی که آغاز ماه آینده تدویر خواهد شد روی پاسخ های ارائه شده از سوی مسوولان مالی پوهنتون های مرکز، غور صورت گرفته و راهکار های عملی جهت تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها، مشخص گردد.