وزارت تحصیلات عالی افغانستان
22 جوزا 1396

معین علمی وزارت تحصیلات عالی می گوید:« با ایجاد روابط علمی و اکادمیک میان نهاد های تحصیلات عالی دو کشور افغانستان و چین تاثیرات مثبتی را در ارتقای کیفیت سیستم تحصیلات عالی کشور ببار خواهد آورد

این مطلب را پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی پس از اشتراک در ورکشاپ ارتقای کیفی تحصیلات عالی کشور های حوزه آسیا پسفیک که در کشور چین دایر شد، بیان نمود.
وی گفت که در این ورکشاپ بحث های
تخنیکی روی شناسایی موانع و فرصت ها در مورد حمایت و تطبیق از موارد کنوانسیون 2011 توکیو و ایجاد مراکز معلومات ملی تحصیلات عالی در حوزه آسیا پسفیک صورت گرفت.
به گفته معین علمی وزارت تحصیلات عالی، هدف از
بحث های یاد شده بهبود تفاهم میان جوانب ذیدخل به سطح ملی و بین المللی مبنی بر ارزش استفاده از مواد معیاری یونسکو در تحصیلات عالی و نقش مراکز ملی معلوماتی در حوزه آسیا پسفیک می باشد.

همچنان معین علمی وزارت تحصیلات عالی در روز سوم این سفر کاری در اجلاس جهانی پیرامون تحصیلات فوق لیسانس که با شرکت 500 تن از نمایندگان رهبری پوهنتون های کشور چین و 40 تن نمایندگان عالی رتبه سکتور تحصیلات عالی از 30 کشور عضو منطقه آسیا پسفیک به میزبانی مرکز درجات تحصیلی و انکشاف تحصیلات عالی فوق لیسانس کشور چین دایر شد، اشتراک کرد.

در این اجلاس پوهنمل بالاکرزی در رابطه به گذشته، حال و آینده تحصیلات عالی افغانستان، مشکلات و راه های حل آن معلومات ارائه نمود.

بعدا اشتراک کننده گان در رابطه به مشخصات پوهنتون های دارای مرتبه های عالی و اهمیت تحصیلات عالی فوق لیسانس در انکشاف جامعه صحبت نمودند .

به گفته پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی قرار است در مورد کنوانسیون توکیو2011 یک کمیته مشترک میان وزارت های تحصیلات عالی، معارف، امور خارجه، عدلیه و مالیه ایجاد گردد و مشترکاً تمام مواد این کنوانسیون را به شکل دقیق مرور و در پرتو آن به نفع کشور اجراات لازم روی دست گرفته شود.

به همین گونه معین علمی وزارت تحصیلات عالی در حاشیه این ورکشاپ با رئیس عمومی مرکز درجات تحصیلی و انکشاف تحصیلات عالی فوق لیسانس کشور چین، روی فعالیت های مرکز متذکره صحبت نمود. یکی از فعالت های این اداره حصول اطمینان از کیفیت تیزس های نوشته شده فارغان برنامه های دوکتورا می باشد.
رئیس این مرکز
وعده سپرد که رهنمود های که در این خصوص به لسان انگلیسی در اداره یاد شده موجود است در اختیار وزارت تحصیلات عالی افغانستان قرار دهند و در کنار آن بر اساس یک تفاهمنامه برنامه های کوتاه مدت ارتقای ظرفیت برای اساتیدی که تحقیقات علمی را در پوهنتون افغانستان رهنمایی می نمایند، فراهم نمایند.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی نتایج اشتراک در ورکشاپ متذکره و صحبت با
مسوولان سکتور تحصیلات عالی کشور چین را نهایت مفید خوانده گفت که تحکیم روابط علمی و اکادمیک میان نهاد های تحصیلات عالی دو کشور افغانستان و چین در ارتقای کیفیت سیستم تحصیلات عالی مفید بوده و باید در زمینه توجه بیشتر صورت گیرد.