وزارت تحصیلات عالی افغانستان
22 جوزا 1396

تفاهمنامه همکاری در بخش ورزش پوهنتون ها امروز مبان فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان و اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی امضاء شد

 بر مبنای این تفاهمنامه زمینه های رشد و تقویت ورزش در نهاد های تحصیلات عالی در مطابقت به استراتیژی ملی تحصیلات عالی مهیا می گردد.
 در محفل امضای تفاهمنامه هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، رئیس و هیات مدیره اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و هیات رهبری فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان با جمعی از ورزشکاران این فدراسیون شرکت نموده بودند.
 دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی طی صحبتی ورزش را وسیله خوب وحدت ملی در کشور خوانده گفت که توجه به ورزش در کشور افغانستان را از جنگ به سوی صلح می کشاند.
 وی ورزش را یک نیاز مهم برای انسان خوانده آنرا در تولید فکر و جسم سالم و همچنان در ارتقای کیفیت کاری، آموزشی و تدریسی موثر خواند.
 مهجور گفت که ورزشکاران به حیث سفیران کشور خویش بوده و معرفی کننده فرهنگ شان در داخل و خارج کشور می باشند.
 وی علاوه کرد که وزارت تحصیلات عالی برای رشد ورزش در نهاد های تحصیلی متعهد بوده و تلاش دارد تا برای محصلان زمینه فعالیت های ورزشی با امکانات بهتر مساعد سازیم.
 به گفته معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی امضاء همچو تفاهمنامه ها زمینه هماهنگی و رقابت سالم میان محصلان را فراهم ساخته و باعث وحدت ملی میان آنان می گردد.
 بعدا محمد امیر کامه وال رئیس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی ضمن اظهار ارزشمندی این تفاهمنامه از همکاری های اتحادیه پوهنتون های خصوصی تشکر نموده اظهار داشت که این همکاری ها نه تنها برای هر جانب موثر و مفید بوده بلکه باعث نزدیکی و همکاری بیشتر میان پوهنتون های دولتی و خصوصی می گردد.
 هکذا داکتر شفیع نعیمی رئیس اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت که به اساس این تفاهمنامه زمینه همکاری و تفاهم میان محصلان پوهنتون های دولتی و خصوصی فراهم می شود.
وی گفت که به اساس این تفاهمنامه  امکانات تسهیل روند ارزیابی ورزشکاران مستحق در نهاد های تحصیلات عالی خصوصی، اجرای تورنمنت های ورزشی ملی و بین المللی، ارائه سیمینار ها و برنامه های ورزشی و آمورشی در نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و تشویق پوهنتون ها به همکاری و ایجاد کلب های ورزشی فراهم می گردد.
 به همینگونه منقوش نسیمی رئیس فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان روی فعالیت های این فدراسیون روشنی انداخته از همکاری هیات رهبری وزرت تحصیلات عالی و اتحادیه پوهنتون های خصوصی در جهت توجه به رشد و تقویت ورزشی در نهاد های تحصیلی ابراز قدردانی نمود.
در اخیر تفاهمنامه هفت ماده یی  میان روسای فدراسیون ورزشی پوهنتون ها و اتحادیه پوهنتون های خصوصی ، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و رئیس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی این وزارت امضاء شد