وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 جوزا 1396

تحت ریاست معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی از هفده تن کاندیدان بست 2 ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی امتحان سی بی آر (CBR) اخذ شد.

طیق گزارش ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی،  دراین بست نود وشش تن، ثبت نام نموده بودند که ازجمله هفده تن شان در امتحان  شرکت ورزیدند.  داکتراحمد سیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی ، به داوطلبان امتحان سی بی آر ریاست منابع بشری، اطمینان داد که با رعایت شفافیت کامل در پروسه امتحان، براساس قانون وشایسته سالاری امتحان برگزار می گردد.

داکتر مهجور تاکید ورزید که شخصا ازروند امتحان تا مرحله اعلان نهایی نتایج، مدیریت ونظارت خواهد کرد ونتیجه مطلوب از آن کسی خواهد بود که مطابق مقرره ولوایح امتحان اصلاحات اداری وخدمات ملکی  با لیاقت خویش واصول سی بی آر موفق گردد.

  امتحان متذکره درحضورنمایندگان ازبورد تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، سی بی آر، رئیس مالی واداری، سرپرست ریاست منابع بشری زیرنظرمعین مالی واداری برگزار گردید