وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 ثور 1396

دکتور احمدسیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس علمی سه روزه بین المللی پیرامون وقایه از اعتیاد به مواد مخدر که از طرف دی کولومبو پلان(The Colombo Plan) در شهر دبی برگزار گردیده بود، به نمایندگی از وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان شرکت ورزید.

دوکتورمهجور «لازم است  تا عوامل گرایش مردم به کشت و اعتیاد مواد مخدر،  مورد بحث، مطالعه و تحقیق علمی قرار گیرد و این تحقیقات را میتوان به همکاری نهاد های بین المللی از طریق پوهنتون های افغانستان براه بیاندازیم»

دکتور احمدسیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات در کنفرانس علمی سه روزه  بین المللی پیرامون وقایه از اعتیاد به مواد مخدر که از طرف دی کولومبو پلان(The Colombo Plan) در شهر دبی برگزار گردیده بود، به نمایندگی از وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان شرکت ورزید.

درین کنفرانس  دوکتور مهجور  در بحث های مختلف سهم گرفت و در قسمتی از بیانات خود گفت: ما قبل ازینکه روی چگونگی وقایه از گسترش کشت، استفاده و اعتیاد مواد مخدر در افغانستان بحث کنیم،  لازم است  تا عوامل گرایش مردم به کشت و اعتیاد مواد مخدر را ،  مورد بحث، مطالعه و تحقیق علمی قرار دهیم  و انگیزه های اصلی آنرا روشن سازیم. وی گفت : این تحقیقات را میتوانیم از طریق پوهنتون های افغانستان بخصوص در برخی از رشته های که موضوع مورد بحث به آن ارتباط میگیرد، به همکاری نهاد های بین المللی براه بیاندازیم.

معین تحصیلات عالی  از آمادگی وزارت تحصیلات عالی  برای همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر از طریق نهاد تحصیلات عالی برای برگزارکنندگان و شرکت کنندگان کنفرانس اطمینان داد.  همچنان وی گفت ما آماده هستیم تا در کریکولم های درسی پوهنتون ها زمینه های آگاهی دهی و تدریس علمی مبارزه با مواد مخدر را در آینده فراهم کنیم.  برگزارکنندگان ازین پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی افغانستان استقبال کردند.