وزارت تحصیلات عالی افغانستان
23 ثور 1396

تحت ریاست معین علمی وزارت تحصیلات عالی نشستی به منظور آغاز کار پروژه الکترونیک سازی شماری از ریاست های وزارت تحصیلات عالی دایر شد

در این نشست که نمایندگان اداره امور ریاست جمهوری، تعدادی از روسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات و مسوولین شرکت تطبیق کننده حضور داشتند، دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی روی نیازمندی و موثریت الکترونیک سازی سیستم اداری و اکادمیک این وزارت صحبت نمود.

وی  گفت قرار است این پروژه که به کمک مالی برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری ( USWDP) در مدت هشت ماه کاری تطبیق می گردد؛ در قدم نخست سیستم کاری ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و بعداً ریاست های مالی و اداری و تدارکات را تحت پوشش قرار دهد.

موصوف بر تطبیق این پروژه در زمان تعین شده تاکید نموده از روسای مربوطه خواست تا جهت پیشبرد بهتر امور جلسات هفته وار را با مسوولان شرکت تطبیق کننده داشته و گزارش پیشرفت کار را به وی ارائه نمایند.

همچنان روسای ادارت ذکر شده نیز نظریات و پیشنهادات شان را در مورد چگونگی تطبیق این پروژه و نیازمندی های شان ابراز نموده وعده هرگونه همکاری را دادند.

قرار است در مراحل بعدی ریاست های متباقی نیز تحت پوشش این برنامه قرار گیرند.