وزارت تحصیلات عالی افغانستان
30 حمل 1396

تحت عنوان مدیریت حل منازعات امروز ورکشاپی در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

 در این ورکشاپ که توسط پروفیسورخانم فهیمه روبیولی استاد یکی از پوهنتون های کشور فرانسه در تالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی ارایه شد، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیرتحصیلات عالی، روسای ادارات مرکزی وپوهنتون های چهارگانه کابل، آمران وکارمندان وزارت تحصیلات عالی شرکت نموده بودند.
 پروفیسور روبیولی طی پریزنتیشن خویش روی چگونگی حل منازعات در عرصه های مختلف ارتباطات صحبت نموده راه های مختلفی را در زمینه ارتباطات سالم و موثر تشریح و توضیح نمود.
خانم روبیولی گفت درکشورهای که فرهنگ مدیریت حل منازعه تقویت شده است، فرهنگ توجه به کار وانجام کار به صورت درست را شاهد ایم اما در کشورهای منازعه درست مدیریت نشده ویا توجه به این نوع مدیریت صورت نگرفته چالش های را پیشروداشتند. 
 به گفته او افغانستان یکی از کشورهای است که باید به شیوه مدیرت منازعات وحل منازعات در ادارات وحتا اجتماعات مردمی توجه صورت بگیرد واین به سود همه است. 
 در اخیر پریزنتیشن وزیر تحصیلات عالی از پروفیسور روبیولی قدردانی نموده و موصوف با اهدای تحفه مورد تقدیر قرار داد.
 بانو روبیولی خود استاد پوهنتون فرانسه است وسال ها در زمینه های علوم انسانی واجتماعی تحقیق وتدریس نموده است