وزارت تحصیلات عالی افغانستان
30 حمل 1396

به منظور ارتقای ظرفیت های علمی و تخصصی کارمندان معارف از طریق برنامه های ماستری در پوهنتون های دولتی، تفاهمنامه همکاری میان وزارت های تحصیلات عالی و معارف امضا شد

در مراسم امضای این تفاهمنامه، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی گفت، خوشبختانه امروز ما شاهد امضای تفاهمنامه هستیم که به اساس آن این دو وزارت به منظور ارتقای ظرفیت علمی و تخصصی کارمندان معارف از طریق برنامه های ماستری در پوهنتون های دولتی همکاری می نمایند.

وی ایجاد همکاری های فی مابین دو وزارت را خیلی ضروری و حیاتی خوانده آن را در بخش ارتقای سطح کیفی مکاتب و پوهنتون های کشور نهایت اساسی عنوان کرد.  

بعداً داکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف روی نیازمندی های آن وزارت در زمینه داشتن کادر های متخصص و مسلکی صحبت نموده گفت این تفاهمنامه برای شش سال بوده که به اساس آن حدود پنصد تن کارمندان وزارت معارف در رشته های مورد نیاز جهت تحصیل در مقطع ماستری به وزارت تحصیلات عالی معرفی خواهند شد.

وی این تفاهمنامه را در رشد و ارتقای ظرفیت های مسلکی کارمندان وزارت معارف در نصاب درسی ، تحقیقات علمی و میتود تدریس موثر خواند.

در اخیر تفاهنمامه متذکره که شامل هفت ماده می باشد میان وزرای تحصیلات عالی و معارف به امضا رسید