وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 حوت 1395

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه می گوید که افغانستان را زنان ومردان با افزایش توان علمی می توانند تغییربدهند

موصوف این مطلب را درمحفلی به مناسبت معرفی دوکتور احمد سیر مهجور معین جدید مالی واداری وزارت تحصیلات عالی بیان نموده گفت:" علم ودانش ما را قدرت مند می سازد وافغانستان را زنان ومردان، با افزایشِ توان علمی، می توانند تغییربدهند. وی افزود: افغانستان ازجهات مختلف آسیب دیده است ومنابع توانایی وقدرت اش به حدی نهایی تضعیف شده است که این تضعیف جزباتقویت دانش جبران پذیرنیست. آقای محقق علاوه کرد که طی شانزده سال کارهای زیادی برای توانمندساختن کشور ادامه پیداکرد اما هنوز هم چالش های فراه راه افغانستان وجود دارد. اوگفت به دورازهرنوع تبعیض وتفکیک باید دست به دست هم بدهیم و کشورمان را قدرت مند بسازیم وبه پای خود بی ایستیم. همچنان دوکتورفریده مومند وزیرتحصیلات عالی، ضمن عرض تبریک به معین جدیدالتقرر مالی واداری وزارت تحصیلات عالی دست آوردهای این وزارت را طی دوسال اخیر پراهمیت خواند. وزیرتحصیلات عالی، گفت روزتا روز به سوی بهترشدن ونهادینه کردن اصلاحات درفرایند عرضه خدمات به مردم به پیش می رویم. دوکتور فریده مومند افزود: پیش از تصدی وی به این وزارت مردم پروسه امتحان کانکور را "اصلاح ناپذیر" می دانستند مگر با ایجاد راهکارهای جدید امروزه باورمردم نسبت به این جریان بیشتر شده است. وزیرتحصیلات عالی گفت:" درروند عرضه خدمات ملکی دراین وزارت تغییراتی به وجود آمده که باعث سرعت کار وساده شدن سیستم عرضه خدمات گردیده است. دوکتورفریده مومند، انتخاب دکتور احمد سیرمهجور را به حیث معین مالی واداری این وزارت یک گزینش به جا وشایسته عنوان نموده، موفقیت های مزید برای ایشان درزمینه خدمت گزاری به مردم افغانستان استدعا کرد. دراخیردکترسیرمهجورضمن اظهارامتنان ازرهبران حکومت وحدت ملی با اشاره به دوسال اصلاحات خوب در وزارت تحصیلات عالی از سعی و تلاش مزید برای ادامه روند اصلاحات وعده داد. در این محفل حمید الله فاروقی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی،معینان علمی و امورمحصلان، تعدادی از وکلای مردم در شورای ملی، روسای ریاست های مرکزی و کارمندان این وزارت نیز شرکت نموده بودند.