وزارت تحصیلات عالی افغانستان
21 حوت 1395

روند توزیع دیپلوم های فارغ التحصیلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی امروز توسط وزیرتحصیلات عالی آغازگردید.

درمحفلی که به همین مناسبت درتالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی با اشتراک جلالت مآب پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیرتحصیلات عالی، هیات رهبری، مشاوران وروسای ادارات مرکزی، برگزارگردید، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیرتحصیلات عالی گفت: "هدف ازاقدام عملی توزیع دیپلوم های فارغ التحصیلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی، رفع شک وتردید درزمینه چَلُش این دیپلوم ها می باشد که ما با توزیع آن خواستیم عملاً نشان دهیم که هیچ تفاوت میان فارغ پوهنتون های دولتی وخصوصی نزد ما مطرح نمی باشد. وزیرتحصیلات عالی افزود: وزارت تحصیلات عالی با نظارت جدی ازنحوۀ فرایند توزیع دیپلوم زمینه دسترسی تمام فارغان را به اسناد شان فراهم می سازد. وی گفت: مکانیزمی که برای توزیع دیپلوم درنظرگرفته شده است ازحضورفارغ التحصیلان خیالی ومحصلان خیالی جلوگیری می کند. موصوف در زمینه بر اسناد حقوقی، اساس شمولیت، جدول نتایج سمستروار، کتاب فراغت و دیتابس اشاره کرد. وزیرتحصیلات عالی علاوه کرد که برای بهبود وضعیت موسسات تحصیلات عالی خصوصی جذب استادان دایمی که برمعیاری شدن این موسسات می افزاید از اولویت ها ی کاری به شما می رود. اوافزود وزارت تحصیلات عالی دربرابرآن عده موسساتی که بدون داشتن مجوز به فعالیت دست می یازند ویا بدون درنظرداشت لوایج ومقررات وزارت تحصیلات عالی دست به ایجاد برنامه ماستری می زنند باجدیت مبارزه می کند وبا نهادینه کردن دیدگاه حمایتی واصلاحی زمینه بارورشدن موسسات تحصیلات عالی خصوصی رافراهم خواهیم کرد. هم چنان شفیع الله نعیمی رئیس اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی، ضمن تقدیرو تشکرازوزارت تحصیلات عالی، توزیع دیپلوم فارغ التحصیلان موسسات خصوصی توسط شخص پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی را یک اقدام نیک وقابل ستایش خوانده وعده داد که اتحادیه متذکره دوشا دوش وزارت تحصیلات عالی درمهارسازی چالش های موجود همکارویاورباشد". اوگفت نهادهای تحصیلات عالی خصوصی باحمایت وزارت تحصیلات عالی می تواند همانند نهادهای تحصیلات عالی دولتی، دریک رقابت سالم ومعنی داردرامرارایه خدمات تحصیلی وتقویت سرمایه انسانی فعالیت های خودرا پیش ببرد. بعدا پوهندوی امیرمحمد کاموال رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی درزمینه ایراد سخن نموده گفت: به تعهدی که درسال پیش کرده بودیم جامه عمل پوشاندیم واینک بعد ازتدقیق وتشخیص سوانح وجدول شمولیت وفراغت محصلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی، روند توزیع دیپلوم ها را آغاز کردیم. کاموال گفت: دیپلوم ها یک سال پیش چاپ شده بودند اما برای این که روند نظارت ومداقه درسوانح محصلان به درستی به پیش برود به تاخیرافتاد بعد ازفلترکردن اسامی فارالتحصیلان و مطمئن شدن از نبود محصلان خیالی، به توزیع آن آغاز کردیم. هکذا عبدالرووف انعامی،وکیل مردم درشورای ملی ضمن اظهارقدردانی ازآغازروند توزیع دیپلوم های فارغان موسسات تحصیلات عالی خصوصی توسط وزارت تحصیلات عالی گفت: بنا برپیچدگی که درساختار نظام های معاصر وجود دارد امروزه مسولیت حکومت ها ونظام ها فراهم کردن رفاه وآسایش همگانی است ودراین زمینه وزارت تحصیلات عالی به عنوان عضومهم عرضه خدمات پیشگام است. اوگفت رفع نیازمستلزم علم ودانش است بدون علم ومهارت لازم به درستی نمی توان عرضه خدمات کرد. عبدالرووف انعامی هم چنان با اشاره به کانکور سال پاروآغازکانکور امسال شفافیت دراین زمینه راستود وگفت امید می رود که شفافیت در این زمینه هم چنان پابرجابماند.