وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 دلو 1395

با تطبیق بهتر شبکه تحقیقاتی و تحصیلی افغانستان (AfgREN) آفگرین سیستم تحقیقات علمی در نهاد های تحصیلات عالی با معیار های جهانی همسان می گردد.

شبکه آفگرین یک شبکه تحقیقات علمی در تحصیلات عالی جهانی است که داشته های علمی پوهنتون ها و سازمان های علمی داخل یک کشور و کشور های جهان را با هم وصل می سازد. پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در سیمینار تطبیق شبکه تحقیقاتی و تحصیلی افغانستان گفت که معیاری شدن تحقیقات علمی در نهاد های تحصیلی و دسترسی به تولیدات علمی معاصر یکی از نیاز های مبرم کشور و از اولویت های کاری این وزارت را تشکیل می دهد که رسیدن به این هدف مستلزم استفاده موثر از شبکه آفگرین است. وی گفت تلاش ما بر این است تا از این شبکه جهانی نه تنها برای استفاده انترنت بلکه برای بلند بردن ظرفیت های علمی استادان و تحقیقات معاصر علمی در رشته های مختلف کار گرفته شود و راهکار های عملی برای آن جستجو گردد. وزیر تحصیلات عالی افزود که در حال حاضر شش پوهنتون کشور به این شبکه وصل بوده و سالانه چهار واحد تحصیلی دیگر به آن اضافه می گردد. وی از تمام استادان و محصلان خواست تا با استفاده موثر از شبکه آفگرین عضو فعال این شبکه در سطح جهانی باشند. در این سیمینار که به همکاری مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی (ITCC) دایر گردیده بود؛ در حالیکه هیات رهبری و همچنان داکتر نذیر پیروز رئیس بخش زیک پوهنتون تخنیکی برلین و مشاور وزارت تحصیلات عالی حضور داشتند، چند تن از محصلان بخش کمپیوتر ساینس پروژه های شانرا ارائه نموده و در بخش های امنیت این شبکه و سهولت های استفاده از آن معلومات دادند. به گفته داکتر نذیر پیروز کار روی تطبیق عملی شبکه یاد شده به جدیت ادامه داشته و مطابق برنامه کاری وزارت تحصیلات عالی بزودی به منصه اجرا قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که تحقیقات علمی یکی از شاخصه های اصلی نهاد های تحصیلی را تشکیل می دهد و تطبیق شبکه تحقیقاتی و تحصیلی افغانستان به صورت معیاری می تواند یک دستاورد بزرگ در عرصه تحصیلات عالی کشور محسوب گردد. این شبکه در سال 2004 به کمک ناتو در تحصیلات عالی افغانستان ایجاد گردید اما چنانکه باید از آن استفاده موثر صورت نمی گرفت.