وزارت تحصیلات عالی افغانستان
19 دلو 1395

مطابق به پلان استراتیژیک ملی دوم وزارت تحصیلات عالی، سال آینده شش صد تن از اساتید نهاد های تحصیلی کشور، به برنامه های ماستری و دوکتورا معرفی خواهند شد.

این مطلب را پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی کشور طی نشستی که با مسوولین نهاد های تحصیلات عالی کشور از طریق ویدیو کنفرانس داشت، عنوان کرد. موصوف با اشاره به تعهد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به تقویت و بلند بردن ظرفیت های مسلکی استادان پوهنتون های کشور، گفت قرار است حدود شش تن از استادان پوهنتون های دولتی کشور بادرنظر داشت معیار های لازم منجمله تسلط بر زبان انگلیسی، به خارج از کشور فرستاده شوند. همچنان وزیر تحصیلات عالی در مورد امتحانان کانکور صحبت نموده گفت، پوهنتون های کشور در خصوص نامگذاری کود رشته ها و ارائه ارقام دقیق از ظرفیت جذب داوطلبان کانکور، با درنظرداشت معیار های لازم اقدام نمایند. وی اضافه کرد نهاد های تحصیلات عالی کشور مکلف اند، مطابق به پلان استراتیژیک ملی دوم وزارت تحصیلات عالی، سالانه 2فصید ظرفیت جذب شان را افزایش دهند. هکذا وزیر تحصیلات عالی به روسای پوهنتون های بزرگ کشور هدایت تا در بخش های مختلف منجمله کمبود اساتید با نهاد های تحصیلی که زیر اثر شان قرار دارد، الی معرفی استادان جدید همکاری نمایند. در این نشست که روسای پوهنتون های ولایات از طریق ویدیو کنفرانس وصل بودند، هر یک بالنوبه گزارشات کاری شانرا ارائه نموده، یک سلسله مشکلات شان را با وزیر تحصیلات عالی در میان گذاشتند، که از سوی وزیر تحصیلات عالی در مورد به روسای بخش های مربوط جهت حل آن هدایت داده شد.