وزارت تحصیلات عالی افغانستان
19 دلو 1395

سیستم معلوماتی اداره تحصیلات عالی (HEMIS) که از سوی محصلان مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی (IT Competence Center) ساخته شده است، طی محفلی معرفی و روی تطبیق آن بحث صورت گرفت

در این سیستم اپلیکیشن های مختلف اداری منجمله؛ ارایه معلومات دقیق در رابطه به محصلان و استادان نهاد های تحصیلی کشور، تنظیم امور اکادمیک، منابع بشری، دیتابس نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و سایر موارد شامل می باشد، که با تطبیق آن ارقام دقیق تر و از این ناحیه تا حدود مشکلات وزارت تحصیلات عالی حل خواهد شد. در محفل معرفی سیستم یاد شده در حالیکه معین علمی وزارت تحصیلات وزارت عالی، مشاور وزارت تحصیلات عالی و رئیس مرکز جهانی ارتباطات فرهنگی پوهنتون تخنیکی برلین، معاون علمی پوهنتون کابل و شماری از روسای مرکز نیز حاضر بودند، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، تکنالوژی معلوماتی را از جمله ضرورت های زندگی امروزی بشر خوانده، نقش تکنالوژی معلوماتی را در بخش تحصیلات عالی مهم و حیاتی عنوان کرد. وی گفت، با وجود اینکه وزارت تحصیلات عالی جهت انکشاف و تقویت تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی کشور گام های مفید و موثر برداشته است، ولی ایجاب می نماید تا همه ریاست های این وزارت دارای سیستم های منظم دیتابس معلومات خویش را داشته باشند. وزیر تحصیلات عالی ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات موسس این مرکز داکتر نذیر پیروز؛ بخاطر ایجاد زمینه های کار عملی برای محصلان کشور، هدایت داد تا اپلیکشن های که از سوی محصلان یاد شده ساخته شده است هرچه زود تر جهت تطبیق آن گام های عملی برداشته شود، تا ارقام و احصائیه های این وزارت بصورت دقیق جمعاوری گردد. بعداً پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی، استعداد های محصلان را در ساخت این نرم افزار ها ستایش نموده در زمینه تطبیق آن وعده هرگونه همکاری را داد. در محفل یاد شده داکتر نذیر پیروز رئیس مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی (IT Competence Center) در عصر حاضر روی نقش و اهمیت استفاده از تکنالوژی معلوماتی صحبت نموده از محصلان خواست تا با صداقت کامل اندوخته های شان را که در طول یازده ماه در این مرکز فراگرفته اند برای عملی کردن آن در چوکات وزارت تحصیلات عالی تلاش نمایند. همچنان در این محفل محصلان در رابطه به سیستم معلوماتی اداره تحصیلات عالی (HEMIS) اپلیکشن های شان را تشریح و تعهد نمودند که در راستای تطبیق آن با وزارت تحصیلات عالی همکاری همه جانبه خواهند کرد. قابل ذکر است مرکز مهارت های تکنالوژی معلوماتی افغانستان (IT Competence Center) به همکاری کشور آلمان در وزارت تحصیلات عالی تاسیس گردیده است، که در کنار زمینه های تحقیق برای استادان و محصلان نهاد های تحصیلی کشور، زمینه عرضه خدمات تکنالوژی معلوماتی را به بازار نیز مساعد می سازد.