وزارت تحصیلات عالی افغانستان
20 جدی 1395

وزیر تحصیلات عالی در ملاقاتی با قوماندان آیساف روی کمک های آن سازمان به تحصیلات عالی کشور بحث و تبادل نظر نمود.

در این ملاقات پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی‌ در رابطه به تحصیلات عالی کشور و کارکرد های وزارت تحصیلات عالی در راستای رشد و بهبود کیفیت نهاد های تحصیلی معلومات ارایه کرد. دوکتور مومند در مورد رشد فعالیت های قشر اناث و تعهد این وزارت در این راستا خواهان همکاری آیساف در بخشهای از شفاخانه نسایی ولادی پوهنتون طبی کابل و سایر بخش ها گردید. بعداْ جنرال روسریو کستلانو معاون ملکی قوای آیساف گفت، با وجود اینکه همکاری مستقیم میان آیساف و سکتور امنیتی کشور ادامه دارد، آنها علاقمند هستند در بخش های تحصیلات، مبارزه با مواد مخدر و حکومتداری خوب، دولت افغانستان را کمک کنند. نامبرده افزود که آنها کمک به بخش شفاخانه کادری نسایی ولادی و امور مرتبط به محصلان قشر اناث را مورد غور قرار داده و در این عرصه ها با وزارت تحصیلات عالی همکاری خواهند نمود.