وزارت تحصیلات عالی افغانستان
09 حوت 1395

از 9 حوت روز ملی نیرو های دفاعی کشور، در وزارت تحصیلات عالی گرامیداشت به عمل آمد

از 9 حوت روز ملی نیرو های دفاعی کشور، در وزارت تحصیلات عالی گرامیداشت به عمل آمد

ادامه
09 حوت 1395

20 تن محصلان مقطع ماستری رشته جیولوجی و اکتشافات معادن، بعد از دفاع تیزس های شان از پوهنتون پولی تخنیک کابل فارغ شدند.

20 تن محصلان مقطع ماستری رشته جیولوجی و اکتشافات معادن، بعد از دفاع تیزس های شان از پوهنتون پولی تخنیک کابل فارغ شدند.

ادامه
09 حوت 1395

وزیر تحصیلات عالی از مرکز پذیرش وزارت تحصیلات عالی دیدن نموده مشکلات مراجعین و کارمندان این بخش را استماع و جهت تنظیم امور به مسوولان مربوطه هدایت داد.

وزیر تحصیلات عالی از مرکز پذیرش وزارت تحصیلات عالی دیدن نموده مشکلات مراجعین و کارمندان این بخش را استماع و جهت تنظیم امور به مسوولان مربوطه هدایت داد.

ادامه
08 حوت 1395

ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای مسوولان 12 نهاد تحصیلی دولتی نوایجاد دایر شد

ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای مسوولان 12 نهاد تحصیلی دولتی نوایجاد دایر شد

ادامه
04 حوت 1395

وزیر تحصیلات عالی کشور از سوی پارلمان جوان کشور، مورد تقدیر قرار گرفت

وزیر تحصیلات عالی کشور از سوی پارلمان جوان کشور، مورد تقدیر قرار گرفت

ادامه