وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 جوزا 1396

کنفرانسی درپوهنتون کابل جهت تدریس شیوه های محصل محوری برای روسای پوهنتون ها ومعاونان پنج نهاد علمی برگزار گردید

کنفرانسی درپوهنتون کابل جهت تدریس شیوه های محصل محوری برای روسای پوهنتون ها ومعاونان پنج نهاد علمی برگزار گردید

ادامه
03 جوزا 1396

فراغت نامه های محصلان هفتادو هفتمین دور پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل طی محفل توزیع گردید

فراغت نامه های محصلان هفتادو هفتمین دور پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل طی محفل توزیع گردید

ادامه
02 جوزا 1396

مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی آریانا و هیواد از سوی وزیر تحصیلات عالی مورد بررسی قرار گرفت

مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی آریانا و هیواد از سوی وزیر تحصیلات عالی مورد بررسی قرار گرفت

ادامه
02 جوزا 1396

وزیر تحصیلات عالی و سفیر کشور ناروی روی همکاری های آنکشور در بخش های مختلف اکادمیک و ایجاد توامیت ها میان نهاد های تحصیلی دو کشور صحبت نمودند

وزیر تحصیلات عالی و سفیر کشور ناروی روی همکاری های آنکشور در بخش های مختلف اکادمیک و ایجاد توامیت ها میان نهاد های تحصیلی دو کشور صحبت نمودند

ادامه
01 جوزا 1396

لیلیه های ذکور و اناث پوهنتون غزنی که به شکل عصری و معیاری ساخته شده است توسط وزرای تحصیلات عالی، شهرسازی و مسکن و مبارزه علیه مواد مخدر افتتاح شد

لیلیه های ذکور و اناث پوهنتون غزنی که به شکل عصری و معیاری ساخته شده است توسط وزرای تحصیلات عالی، شهرسازی و مسکن و مبارزه علیه مواد مخدر افتتاح شد

ادامه