وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 سرطان 1396

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیداری از دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی بانک جهانی (HEDP) فعالیت های کاری کارمندان این برنامه را مورد ارزیابی قرار داد

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیداری از دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی بانک جهانی (HEDP) فعالیت های کاری کارمندان این برنامه را مورد ارزیابی قرار داد

ادامه
27 سرطان 1396

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی به سلسله دیدارها و استماع فعالیت ها، کارکرد ها و مشکلات ریاست های مرکزی وزارت تحصیلات عالی، امروز از ریاست های تفتیش داخلی و ارتباط خارجه این وزارت دیدن نمود

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی به سلسله دیدارها و استماع فعالیت ها، کارکرد ها و مشکلات ریاست های مرکزی وزارت تحصیلات عالی، امروز از ریاست های تفتیش داخلی و ارتباط خارجه این وزارت دیدن نمود

ادامه
27 سرطان 1396

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی از تعمیر بخش جراحی دوصد بستر شفاخانه کادری علی آباد دیدن نمود

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی از تعمیر بخش جراحی دوصد بستر شفاخانه کادری علی آباد دیدن نمود

ادامه
26 سرطان 1396

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن د یدارازدفاتر کاری ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی، به حسن برخورد و اجرای امور مردم تاکید ورزید

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن د یدارازدفاتر کاری ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی، به حسن برخورد و اجرای امور مردم تاکید ورزید

ادامه
26 سرطان 1396

داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از پوهنتون های کشور خواست تا فرهنگ تحقیقات علمی را که جز اساسی پوهنتون ها می باشد، نهادینه سازند

داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از پوهنتون های کشور خواست تا فرهنگ تحقیقات علمی را که جز اساسی پوهنتون ها می باشد، نهادینه سازند

ادامه