وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 سنبله 1396

ورکشاپ آموزشی چارچوب برنامه ارتقای کیفیت و اعتبار دهی برای 12 پوهنتون دولتی و خصوصی امروز توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد

ورکشاپ آموزشی چارچوب برنامه ارتقای کیفیت و اعتبار دهی برای 12 پوهنتون دولتی و خصوصی امروز توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد

ادامه
28 سنبله 1396

هیات رهبری پوهنتون تخار از ورود محصلان جدیدالشمول طی برگزاری یک محفل ویژه استقبال و ضمن خوش آمدید آنان به این نهاد تحصیلی، برنامه های درسی و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی و اداره پوهنتون را برای آنان به معرفی گرفت

هیات رهبری پوهنتون تخار از ورود محصلان جدیدالشمول طی برگزاری یک محفل ویژه استقبال و ضمن خوش آمدید آنان به این نهاد تحصیلی، برنامه های درسی و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی و اداره پوهنتون را برای آنان به معرفی گرفت

ادامه
27 سنبله 1396

نشستی به منظور نهایی سازی طرح بودجه سال مالی 1397 وزارت تحصیلات عالی در مقر این وزارت دایر گردید

نشستی به منظور نهایی سازی طرح بودجه سال مالی 1397 وزارت تحصیلات عالی در مقر این وزارت دایر گردید

ادامه
26 سنبله 1396

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با رئیس تیم برنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) بر همکاری بیشتر اداره یاد شده در جهت تقویت و معیاری سازی تحصیلات عالی تاکید کرد

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با رئیس تیم برنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) بر همکاری بیشتر اداره یاد شده در جهت تقویت و معیاری سازی تحصیلات عالی تاکید کرد

ادامه
26 سنبله 1396

سرپرست وزارت تحصیلات عالی دردیداری با سفیرجمهوری چین، ازکمک های آن کشوربه وزارت تحصیلات عالی افغانستان قدردانی نموده وبرتداوم این همکاری ها تاکید کرد

سرپرست وزارت تحصیلات عالی دردیداری با سفیرجمهوری چین، ازکمک های آن کشوربه وزارت تحصیلات عالی افغانستان قدردانی نموده وبرتداوم این همکاری ها تاکید کرد

ادامه