وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 اسد 1396

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل

ادامه
24 اسد 1396

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در ملاقاتی با هیات وزارت تحقیقات و امور فناوری کشور ایران، روی چگونگی پروسه امتحان 239 تن استادان پوهنتون های افغانستان به بورسیه های ماستری و دوکتورای آنکشور صحبت نمود

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در ملاقاتی با هیات وزارت تحقیقات و امور فناوری کشور ایران، روی چگونگی پروسه امتحان 239 تن استادان پوهنتون های افغانستان به بورسیه های ماستری و دوکتورای آنکشور صحبت نمود

ادامه
23 اسد 1396

رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با داكترعبداللطيف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گزارش کارکردهای آن وزارت را در عرصه های مختلف، استماع نمود

رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با داكترعبداللطيف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گزارش کارکردهای آن وزارت را در عرصه های مختلف، استماع نمود

ادامه
18 اسد 1396

به منظور دریافت راه کار مشخص جهت ارتقای سویه تحصیلی اساتید دارای رتب علمی پوهیالی، نشستی تحت ریاست معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر شد و سه راهکار عمده پیشنهاد گردید

به منظور دریافت راه کار مشخص جهت ارتقای سویه تحصیلی اساتید دارای رتب علمی پوهیالی، نشستی تحت ریاست معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر شد و سه راهکار عمده پیشنهاد گردید

ادامه
16 اسد 1396

توافقنامه نامه ای میان اداره مستقل ملی ستندرد وپوهنتون پولی تخنیک کابل، به هدف ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی محصلان وایجاد فرصت های کاری به امضا رسید

توافقنامه نامه ای میان اداره مستقل ملی ستندرد وپوهنتون پولی تخنیک کابل، به هدف ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی محصلان وایجاد فرصت های کاری به امضا رسید

ادامه