وزارت تحصیلات عالی افغانستان

  • مدیریت عقد توامیت هاي علمي [ بست 5]
  • مدیریت تنظیم عقد قراردادها [ بست 5]