وزارت تحصیلات عالی افغانستان
08 حوت 1395

کارکن خدماتی

عنوان وظیفه       : کارکن خدماتی

وزارت               :تحصیلات عالی

موقعیت              :کابل

بخش                  : تکنالوژی معلوماتی (IT)

بست                  :  یک بست (۸)

گزارشدهی          :به مدیر اجرائیه

گزارشگیری        :ندارد

هدف وظیفه:

 پاکی وصفائی دفاتر حفظ ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر رسانیدن اسناد ومکتیب به مراجع ذیربط

....................................................................................................................................

شرح وظایف:

1.      پاک کاری و صفایی دفاتر و شعبات در اوقات معینه

2.      نگهداشت افزار کاری که از جانب دولت برایش سپرده میشود.

3.      رساندن مکاتیب و اسناد  به شعبات مربوطه وزارت

4.      آوردن مکاتیب و اسناد  از دفاتر مربوطه وزارت

5.      حفظ و نگهداشت اجناس دفتر

6.      تسلیم گیری و تسلیم دهی اجناس دفتر

7.      مراقبت از پاکی و صفایی دفتر

....................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 

1.      درجه تحصیل

o       ضرورت نیست .

2.      تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       ضرورت نیست .

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o     ضرورت نیست .

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی رقابتی را دراوقات رسمی ساعت ۸: قبل ازظهرالی ۴:بعدازظهرمورخ  ۸/۱۲/۱۳۹۵ الی  ۲۱/۱۲/۱۳۹۵  ازامریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست اورند اسناد بدست اورده بعدازاتمام ان ضمیمه مدرک تحصیلی وسابقه کاری بمرجع مربوط تحویل دهند جهت مزید معلومات به شماره ذیل تماس ګرفته (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) درمورد معلومات داده میشود

08 حوت 1395

مامور املاک

عنوان وظیفه       :مامور املاک                                                                          اعلان مجدد 

وزارت               :تحصیلات عالی

موقعیت             :کابل

بخش                : ریاست مالی واداری

بست                :  (6)          

گزارشدهی         : به مدیرثبت ومراقبت املاک

گزارشگیری       : ندارد 

کود                 : 008 -17 - 90- 28   

هدف وظیفه:

انجام امور اداری  و اجرائیوی بخش مربوطه

....................................................................................................................................

شرح وظایف :

1.      ترتيب پلان كاري هفته وار،  ماهوار ، ربعوار و درمطابقت با پلان کاری مدیریت مربوطه جهت رسیدن به اهداف

2.      تحريرمكاتيب ،استعلام ،پيشنهادات وسایر اسناد مربوطه غرض اجراات.

3.      ترتيب وتنظيم اسناد در فایل های مربوط وسیستم فایلنگ دفتر املاک  غرض حفظ و نگهداری.

4.      وارده گر فتن مکاتیب جهت اجراات بعدی .

5.      صادر نمودن مکاتیب به مراجع مربوطه جهت اگاهی .

6.      بدسترس قرار دادن  اسناد به آمر مربوطه حین ضرورت  جهت اجراات.

7.      انجام سایر وظایف قانوی مرتبط به وظیفه که از جانب امر مربوطه به  وی سپرده میشود

....................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.      درجه تحصیل

o        حد اقل بکلوریا به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

2.      تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       ضرورت ندارد

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       اداره  ،منجمنت ،ارتباطات و اشنائی به پروگرام های افیس  کمپیوتر

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی رقابتی را دراوقات رسمی ساعت ۸: قبل ازظهرالی ۴:بعدازظهرمورخ  ۸/۱۲/۱۳۹۵ الی  ۲۱/۱۲/۱۳۹۵  ازامریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست اورند اسناد بدست اورده بعدازاتمام ان ضمیمه مدرک تحصیلی وسابقه کاری بمرجع مربوط تحویل دهند جهت مزید معلومات به شماره ذیل تماس ګرفته (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) درمورد معلومات داده میشود

08 حوت 1395

مدیراجرائیه

عنوان وظیفه      : مدیراجرائیه

وزارت             : تحصیلات عالی

موقعیت            : کابل

بخش               : ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها

بست:                 :(5)

گزارشدهی         : به رئیس ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها

گزارشگیری       : ندارد

کود                 : 002- 15- 90- 28

هدف وظیفه:

تنظیم پروگرامهای کاری یومیه ریاست، تکثیر هدایات ، اوآمر و اجرای امور اداری ریاست جهت تطبیق اهداف وپروگرام های اداره.

....................................................................................................................................

شرح وظایف:

1.      ترتیب پلان کاری  ماهوار ، ربعوار در مطابقت با پلان ریاست مربوط جهت اجرای به موقع وظایف پلان شده.

2.      ننظیم امور مراجعین داخل و خارج  وزارت و تعیین اوقات ملاقات با در نظرداشت اولویت های کاری طبق پلان ریاست.

3.      ترتیب اجندا و اشتراک در مجالس جهت تحریر یاداشت های  تصامیم و فیصله ها .

4.      تکثیر فیصله های مجالس به شعبات ذیربط غرض تطبیق و پیگیری از اجراأت آنها .

5.      انتقال هدایات شفاهی و کتبی مقام ریاست به آمریت ها و سایربخش های مربوطه .

6.      آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله غرض درجریان گذاشتن آمر مربوطه.

7.      نوشتن احکام بروی اسناد جهت اخذ هدایت رئیس مربوطه.

8.      تدوین منظم اسناد در فایل های مربوطه جهت دسترسی به اسرع وقت .

9.      تأمین ارتباط با سایر شعبات ریاست مربوط بمنظور اجرای وظایف اداری.

10.  جمع آوری نیازمندیهای دفاتر مربوطه و اکمال بموقع ضروریات و تجهیزات مقام ریاست.

11.  توحید گزارشات آمریت ها و مدیریت های عمومی مربوطه و ارایه آن به مقام ریاست غرض اجراات بعدی.

12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون و اهداف وزارت که از جانب آمر بخش سپرده میشود.

....................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.      درجه تحصیل

o        حد اقل بکلوریا به درجات بلند تر تحصیلی ترجیع داده میشود.

2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o       یکسال مرتبط به وظیفه. دارند گان سند  لیسانس به تجربه کاری ضرورت نیست

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       اداره ومنجمنت. استفاده از پروگرام آفیس کمپیوتر وبلدیت به لسان انگلیسی.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی رقابتی را دراوقات رسمی ساعت ۸: قبل ازظهرالی ۴:بعدازظهرمورخ  ۸/۱۲/۱۳۹۵ الی  ۲۱/۱۲/۱۳۹۵  ازامریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست اورند اسناد بدست اورده بعدازاتمام ان ضمیمه مدرک تحصیلی وسابقه کاری بمرجع مربوط تحویل دهند جهت مزید معلومات به شماره ذیل تماس ګرفته (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) درمورد معلومات داده میشود

08 حوت 1395

مدیراجرائیه

عنوان وظیفه      : مدیراجرائیه

وزارت             : تحصیلات عالی

موقعیت            : کابل

بخش               : ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها

بست:                 :(5)

گزارشدهی         : به رئیس ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها

گزارشگیری       : ندارد

کود                 : 002- 15- 90- 28

هدف وظیفه:

تنظیم پروگرامهای کاری یومیه ریاست، تکثیر هدایات ، اوآمر و اجرای امور اداری ریاست جهت تطبیق اهداف وپروگرام های اداره.

....................................................................................................................................

شرح وظایف:

1.      ترتیب پلان کاری  ماهوار ، ربعوار در مطابقت با پلان ریاست مربوط جهت اجرای به موقع وظایف پلان شده.

2.      ننظیم امور مراجعین داخل و خارج  وزارت و تعیین اوقات ملاقات با در نظرداشت اولویت های کاری طبق پلان ریاست.

3.      ترتیب اجندا و اشتراک در مجالس جهت تحریر یاداشت های  تصامیم و فیصله ها .

4.      تکثیر فیصله های مجالس به شعبات ذیربط غرض تطبیق و پیگیری از اجراأت آنها .

5.      انتقال هدایات شفاهی و کتبی مقام ریاست به آمریت ها و سایربخش های مربوطه .

6.      آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله غرض درجریان گذاشتن آمر مربوطه.

7.      نوشتن احکام بروی اسناد جهت اخذ هدایت رئیس مربوطه.

8.      تدوین منظم اسناد در فایل های مربوطه جهت دسترسی به اسرع وقت .

9.      تأمین ارتباط با سایر شعبات ریاست مربوط بمنظور اجرای وظایف اداری.

10.  جمع آوری نیازمندیهای دفاتر مربوطه و اکمال بموقع ضروریات و تجهیزات مقام ریاست.

11.  توحید گزارشات آمریت ها و مدیریت های عمومی مربوطه و ارایه آن به مقام ریاست غرض اجراات بعدی.

12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون و اهداف وزارت که از جانب آمر بخش سپرده میشود.

....................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.      درجه تحصیل

o        حد اقل بکلوریا به درجات بلند تر تحصیلی ترجیع داده میشود.

2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o       یکسال مرتبط به وظیفه. دارند گان سند  لیسانس به تجربه کاری ضرورت نیست

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       اداره ومنجمنت. استفاده از پروگرام آفیس کمپیوتر وبلدیت به لسان انگلیسی.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی رقابتی را دراوقات رسمی ساعت ۸: قبل ازظهرالی ۴:بعدازظهرمورخ  ۸/۱۲/۱۳۹۵ الی  ۲۱/۱۲/۱۳۹۵  ازامریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست اورند اسناد بدست اورده بعدازاتمام ان ضمیمه مدرک تحصیلی وسابقه کاری بمرجع مربوط تحویل دهند جهت مزید معلومات به شماره ذیل تماس ګرفته (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) درمورد معلومات داده میشود

08 حوت 1395

کارشناس بررسی پیشنهاد علوم طبیعی

عنوان وظیفه   :  کارشناس بررسی پیشنهاد علوم طبیعی

وزارت/اداره    :  تحصیلات عالی

موقعیت         :  کابل

بخش            :  ریاست تقرر وترفیعات علمی  

بست             :  ( ۴ )

گزارشدهی      :  به مدیر عمومی بررسی پیشنهاد موضوعات علمی

گزارشگیری    : ندارد

کود              : (۰۰۸– ۱۳– ۹۰– ۲۸ )

هدف وظیفه    :  همکاری درتنظیم وارائه پیشنهاد تعیین موضوع بصورت پروپوزل مدون شامل تمام اجزای پیش بینی شده مطابق رهنمود های وزارت وریاست مربوطه.             

....................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

1.      ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.

2.      بررسی پیشنهاد تعیین موضوع اثراصلی  بخش علوم طبیعی اعضای کادرعلمی به منظور ترفیعات علمی استادان.

3.      تشخیص موضوع پیشنهادی اثراصلی جدید یا تکراری ترفیعات علمی وارائه گرارش جهت بررسی درکمیسیون مربوطه.

4.   ارائه ملاحظات درمورد  پیشنهاد تعیین موضوع علوم طبیعی اثراصلی ترفیعات علمی جهت اصلاح وتکمیل ، درصورت تشخیص نواقص وکمبودی ها درپیشنهاد .

5.   همکاری درتنظیم وارائه پیشنهاد تعیین موضوع بصورت پروپوزل مدون شامل تمام اجزای پیش بینی شده مطابق رهنمود های وزارت وریاست مربوطه.

6.      آماده نمودن پیشنهاد تعیین موضوع اصلی ترفیع علمی بعد از مطالعه  جهت بررسی در کمیسیون های مربوطه.

7.      اجراآت درقبال فیصله های کمیسیون.

 

....................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.      درجه تحصیل

o حد اقل لیسانس به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2.      تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o دو سال مرتبط به وظیفه

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o پلانگذاري ، نظارت وارزيابي ، واستفاده ازكمپوتر وانترنت وآشنایی به لسان انگلیسی.

 

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی رقابتی را دراوقات رسمی ساعت ۸: قبل ازظهرالی ۴:بعدازظهرمورخ  ۸/۱۲/۱۳۹۵ الی  ۲۱/۱۲/۱۳۹۵  ازامریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست اورند اسناد بدست اورده بعدازاتمام ان ضمیمه مدرک تحصیلی وسابقه کاری بمرجع مربوط تحویل دهند جهت مزید معلومات به شماره ذیل تماس ګرفته (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) درمورد معلومات داده میشود