وزارت تحصیلات عالی افغانستان
06 دلو 1395

فارمسست

عنوان وظیفه :       فارمسست
وزارت        :        تحصیلات عالی 
موقعیت:             کابل
بخش:                آمریت کلنیک 
بست:                   4
گزارشدهی به  :   آمرکلنیک
گزارشگیری از:    ندارد
کود:                  28-80-17-082   
هدف وظیفه:
 چک، کنترول ، نوعیت و تاریخ مصرف و اجرای ادویه بر اساس هدایت داکتر .
........................................................................................................................................
شرح وظایف :
1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان آمریت کلنیک جهت انسجام امور.
2. تسلیمی ادویه وسامان آلات طبی ازتحویلخانه وزارت مطابق سند دست داشته جهت اکمال ادویه جات وسامان آلات طبی
3. اجراي ادويه مطابق نسخه داكتربه مریضان جهت د ستیا بی آنها به ادویه مورد نیاز .
4. دادن هدایات لازم به مریضان بعدازتوزیع ادویه بمنظورچگونگی استعمال دوا .
5. چك نمودن نوع ادويه وتاريخ مصرفي آن جهت جلوگیری ازادویه تاریخ گذشته . 
6. وارسي ونگهداري درست ادويه جات در مطابقت با ستندردهای فارمسی جهت جلوکیری ازضایع شدن ادویه جات.
7. تهيه بيلانس هاي ادويه مصرفی  وارايه اسناد آن به مديركلينيك جهت شفافیت حسابدهی .
8. ایجاد ومراقبت سيستم فايلنگ منظم دردواخانه جهت سهولت امور .
9. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت/اداره ،   
      سپرده میشود .
............................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. حد اقل درجه تحصيل:
o دارای سند تحصیلی (لیسانس فارمسی )     
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
o حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه.
3- مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)
o برنامه هاي كمپيوترمرتبط به وظیفه .

06 دلو 1395

مدیر تقرر و انفکاک استادان

عنوان وظیفه   :   مدیر تقرر و انفکاک استادان 
وزارت/اداره    :  تحصیلات عالی
موقعیت         :  کابل
بخش            :  ریاست تقرر و ترفیعات علمی استادان  
بست             :  ( ۵ )
گزارشدهی      :  به مدیر تقرر و انفکاک استادان 
گزارشگیری    : ندارد
کود              : (۰۰۵– ۱۳– ۹۰– ۲۸ )

هدف وظیفه    : پیشبرد امور تقرر و انفکاک استادان پوهنتون ها و طی مراحل اسناد های پروسه استخدام آنها باپوهنتون های مربوطه.             
............................................................................................................................................
شرح وظایف :

1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعواروسالانه درمطابقت به پلانکاری آمریت مربوطه جهت تحقق اهداف پیشبینی شده.
2. ارسال تقاضاهای وارده موسسات تحصیلات عالی جهت استخدام اعضای جدید کادرعلمی.
3. ترتیب فورمه های خانه پوری شده اعضای کادر علمی غرض استخدام استادان مجرب.
4. به اعلان سپردن بست های متقاضیان به منظوراستخدام کادر های علمی درصورت تشخیص نیازمندی وموجودیت بست درموسسات تحصیلی.
5. ارسال اسناد متقاضیان به نهاد های تحصیلی جهت ارزیابی وطی مراحل شمولیت به کادرعلمی 
6. طی مراحل اسناد متقاضیان تقرر ، تقررمجدد ، تبدیلی وانفکاک اعضای کادرعلمی جهت بررسی درکمیسیون های مربوطه 
7. تکثیر فیصله های کمیسیون ها به بخش مربوطه جهت اجراات بعدی.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 
مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل 
o حد اقل بکلوریا به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود. 
o حد اقل یک سال مرتبط / برای دارنده گان سند لیسانس تجربه کاری ضرورت نمی باشد.   
 
2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه) 

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) 
o کورسهای مدیریت و ارتباطات و استفاده از کمپیوتر و انترنت .

06 دلو 1395

امر حقوقی

عنوان وظیفه       : امر حقوقی  
وزارت/ اداره      : تحصیلات عالی 
موقعیت             : کابل 
بخش               : ریاست دفتر مقام 
بست               (smiley)  3 )
گزارشدهی        : به ریس دفتر 
گزارشگیری      :  از کارشناس حقوقی و تحلیل اسناد ،مامور اداری و کارشناس امور پارلمانی  
کود                : 28 - 90 - 01- 016    
هدف وظیفه:  تامین ارتباطات منظم مقام وزارت با پارلمان و تنظیم امور حقوقی وزارت .
....................................................................................................................................... 
شرح وظایف :
1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه  در مطابقت با پلان ریاست  غرض بدست اوردن هدف.
2. مدیریت و رهبری پرسونل تحت اثر جهت برآورده شدن اهداف کاری.
3. ارایه معلومات در رابطه به فعالیت های وزارت تحصیلات عالی به  کمیسیون های مختلف شورای ملی جهت اگاهی .
4. حصول اطمینان ار فراهم ساختن زمینه ملاقات های وکلای پارلمان با مقام وزارت جهت اجراات به موقع امور .
5. حصول اطمینان از  تهیه  اسناد برای هیئت رهبری  حین اشتراک در  مجالس شورای ملی.
6. دفاع از منافع حقوقی و قانونی اداره در برابر مراجع عدلی ،حقوقی و قضائی حکومت و در نهایت در پیشگاه محاکم جهت اعاده حقوق وزارت .
7. هماهنگ ساختن روابط وزارت با شورای ملی و سایر ارگان ها ذیربط جهت سهولت امور .
8. اخذ تصامیم نهایی در رابطه به شکایات و اعتراضات حقوقی محصلین و منسوبین وزارت جهت اعاده حقوق ایشان  .
9. نظارت ار ایجاد هماهنگی با مجلسین شورای ملی  و وزارت جهت پیش برد  امورات مطروحه . 
10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.
11. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه به وی سپرده میشود .
....................................................................................................................................... 
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:  
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل:
حد اقل فوق بکلوریا به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.
 
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
دو  سال تجربه مرتبط به وظیفه کاری .
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره (sad) 
ادار ، منجمنت ، تحلیل ، کنترول ، ارزیابی ، بلدیت کامل به لسان انگلیسی ، استفاده ازپروگرام های افس  کمپیوتر. منظور کننده: .................................................... تاریخ: ..............................................

06 دلو 1395

مدیرتحلیل گزارشات

عنوان وظیفه :      مدیرتحلیل گزارشات  
وزارت        :        تحصیلات عالی 
موقعیت:             کابل
بخش:                ریاست تفتیش 
بست:                  (5)
گزارشدهی به  :     ریس تفتیش  
گزارشگیری از:      ندارد
کود:                   28 – 90- 2 – 010
هدف وظیفه:   جمع آوري گزارشات مفتشین مالی واداری مرکزوولایات جهت تحلیل گزارشات  .
............................................................................................................................
شرح وظایف :  
1. جمع اوری گزارشات مفتشين مالی واداری مرکزوولایات جهت تحلیل گزارشات  ..
2. تحلیل وتوحید گزارشات سالانه دررابطه به اجراات کاری و دست آورد های تفتیش امورمالی واداری به رئیس تفتیش  داخلی .      .
3. تشخیص اجرااتیکه ایجاب تعقیب عدلی را نماید بعداز اخذ هدایت ازریس تفتیش داخلی غرض ارایه به مراجع عدلی .
4. تحليل نهایی گزارشات مفتشين و ارائه آن بمقام ریاست.   
5. ارسال نتايج بازرسي هاي مفتشين بعداز هدايت رئیس تفتیش  داخلی و منظوری مقام وزارت به اداره مستقل کنترول وتفتیش شورای وزیران  . 
6. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت/اداره ،                         
             سپرده میشود .
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. حد اقل درجه تحصیل : (  لیسانس ) 
2. تجارب لازمه (   تجربه کاری مرتبط به وظیفه ) 
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) 
بلدیت کامل به یکی از لسان های رسمی کشور. 
استفاده ازپروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه 
ترتیب کننده :  ..........تیم تطبیق کننده رتب ومعاش.......  تاریخ:  .....................89/4/26..........

29 جدی 1395

جنراتورکار

عنوان وظیفه      :  جنراتورکار

وزارت  / اداره    : تحصیلات عالی

موقعیت             : کابل

بخش                : انستیتوت امراض قلبی

بست                 : ( 7) –                         

گزارش دهی به   : مسول بخش                    

گزارش گیری از  : ندارد

کود                 

هدف وظیفه :  فعال نګهداشتن جنراتو جهت عرضه برق.

..................................................................................................................................................

شرح وظایف  مهارت لازم غرض استفاده معقول از جنراتور مربوطه.

  1. تسلیمی جنراتور متعلقه با همه جزئیات آن بر اساس اسناد مربوطه.
  2. حفظ، نگهداری و بکارگیری سالم جنراتور غرض عرضه حدمات بهتر در جریان توزیع برق به ادارات مربوط.
  3. تشخیص ضروریات جنراتور جهت استفاده بهتر و ترتیب فرمایشات تهیه نیازمندیهای مربوطه.
  4. روشن نمودن جنراتور طبق ضرورت و هدایت مقامات و خاموش نمودن به موقع آن.
  5.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف ریاست شفاخانه سپرده میشود.  

...................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)و ضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

o        برای فارغان مراکز آموزش فنی و حرفوی ترجیح داده میشود.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

1.      درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       ضروری نیست.

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 29/10/ 1395 الی 12/11/1395 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.