وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 جدی 1395

جنراتورکار

عنوان وظیفه      :  جنراتورکار

وزارت  / اداره    : تحصیلات عالی

موقعیت             : کابل

بخش                : انستیتوت امراض قلبی

بست                 : ( 7) –                         

گزارش دهی به   : مسول بخش                    

گزارش گیری از  : ندارد

کود                 

هدف وظیفه :  فعال نګهداشتن جنراتو جهت عرضه برق.

..................................................................................................................................................

شرح وظایف  مهارت لازم غرض استفاده معقول از جنراتور مربوطه.

  1. تسلیمی جنراتور متعلقه با همه جزئیات آن بر اساس اسناد مربوطه.
  2. حفظ، نگهداری و بکارگیری سالم جنراتور غرض عرضه حدمات بهتر در جریان توزیع برق به ادارات مربوط.
  3. تشخیص ضروریات جنراتور جهت استفاده بهتر و ترتیب فرمایشات تهیه نیازمندیهای مربوطه.
  4. روشن نمودن جنراتور طبق ضرورت و هدایت مقامات و خاموش نمودن به موقع آن.
  5.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف ریاست شفاخانه سپرده میشود.  

...................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)و ضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

o        برای فارغان مراکز آموزش فنی و حرفوی ترجیح داده میشود.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

1.      درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       ضروری نیست.

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 29/10/ 1395 الی 12/11/1395 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید. 

29 جدی 1395

سلمان

عنوان وظیفه    : سلمان

وزارت/اداره     : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش               : پوهنتون طبی - شفاخانه میوند

بست                : ( 7 )

گزارشدهی  به    : آمرمربوطه

گزارشگیری از   : ندارد

کود                  :

 

هدف وظیفه    : ارایه خدمات سلمانی برای مریضان و کارکنان شفاخانه 

 

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

  1. اصلاح موی  مریضان و کارکنان شفاخانه مطابق خواست انها  جهت حفظ نظافت وتنظیم سر وصورت .
  2. تهیه وسایل اصلاح موی جهت پیشبرد امور
  3. حفظ ونگهداری افزار کارجهت جلوگیری از تخریب .

 

 

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

o       ضروری نیست

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       ضروری نیست

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 29/10/ 1395 الی 12/11/1395 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید 

29 جدی 1395

زیردست آشپز

عنوان وظیفه    : زیردست آشپز

وزارت/اداره     : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 8 )  

گزارشدهی به    : آمر مربوطه 

گزارشگیری  از : ندارد

کود                 :

 

هدف وظیفه    :

همکاری با آشپز جهت پخت طعام .

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

1.      همکاری با آشپزجهت پخت طعام

2.      همکاری با آشپز جهت  توزیع طعام

3.      شستشوی ظروف مربوط آشپزخانه .

4.      اجرای سایر وظایف مرتبط   به وظیفه که ازطرف آمر مربوطه برایش  سپرده میشود

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

o       ضروری نیست.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       ضرورت نیست.

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 29/10/ 1395 الی 12/11/1395 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید. 

29 جدی 1395

محافظ

عنوان وظیفه    : محافظ

وزارت/اداره     : تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل 

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند  

بست               : ( 8 ) 

گزارشدهی به    : آمر مربوطه  

گزارشگیری از   : ندارد

کود                 :

 

هدف وظیفه   :  پیشبرد فعالیت های امنیتی بمنظور حراست از سامان آلات وتجهیزات دفاتر وتمام دارایی های شفاخانه

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

1.پیشبرد فعالیت  امنیتی جهت حفاظت ازسامان آلات وتجهیزات دفاتر وتمام دارایی های شفاخانه

2. محافظت از تعمیرات، وسایط، و اجناس ناصبه تعمیرات غرض تامین مصئونیت آنها از تخریب وسرقت.

3. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه از طرف آمر مربوط سپرده می شود.

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

o       ضروری نیست.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       ضروری نیست .

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 29/10/ 1395 الی 12/11/1395 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید. 

29 جدی 1395

فارمسست

عنوان وظیفه       :  فارمسست

وزارت/اداره         :  تحصیلات عالی

موقعیت              :  کابل

بخش                   : پوهنتون طبی کابل ، شفاخانه تدریسی میوند

بست                 : ( 4 )   

 

گزارشدهی به      : مدیر فارمسی  

        

گزارشگیری از    : ندارد 

کود                 :

هدف وظیفه: حصول اطمینان از تامین و موجودیت ادویه با کیفیت در شفاخانه

........................................................................................................................................

شرح وظایف :

 

1.      ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان مدیریت فارمسی جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده

2.      ثبت و راجستر منظم ادویه داده شده، مصرفي و ضایعات جهت حصول اطمینان از موجودیت ادویه مورد ضرورت

3.      حصول اطمینان از نگهداري و تامین کیفیت ادویه جات  دردواخانه شفاخانه

4.      مراقبت از چگونگي مصرف ادویه، سامان ووسایل طبي درشفاخانه جهت پاسخگویی به تمامی واقعات طبی

5.      ترتیب لست ادویه ، سامان و وسایل طبي مورد نیاز شفاخانه جهت عرضه خدمات با کیفیت صحی 

6.      ترتیب به موقع لست ادویه تاریخ گذشته غرض ارسال آن به مراجع مربوطه  

7.      همکاری و اشتراک فعال در طرح و انجام آموزش های که جهت ارتقای ظرفیت میابد

8.      انجام نو کريوالي مطابق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است

9.      انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره شفاخانه برایش سپرده میشود

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.      درجه تحصیل

o       حد اقل لیسانس فارمسی به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود

2.      تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       به دارنده تجربه کاری مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

پلانگذاری ، مدیریت و منجمنت، مفاهمه ، ارتباطات، امور بهداشتی ، استفاده از تکنالوژی معلوماتی 

 

 اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 29/10/ 1395 الی 12/11/1395 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید