وزارت تحصیلات عالی افغانستان
13 ثور 1396

فزیوتراپست

عنوان وظیفه      :  فزیوتراپست

وزارت  / اداره    : تحصیلات عالی

موقعیت             : کابل

بخش                : شفاخانه کادری علی آباد

بست                 : (5 ) –                         

گزارش دهی به   : به دیپارتمنتهای جراحی اورتوپیدی وجراحی اعصاب               

گزارش گیری از  : ندارد

کود                  :

 

هدف وظیفه       : اجرای فزیوتراپی برای مریضان که ضرورت به فزیوتراپی دارند

..............................................................................................................................................

شرح وظایف :

 

1-      ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده

2-      اجرای فزیوتراپی مریضان داخل بستر وسراپاه نظربه هدایت متخصص مربوطه

3-      اجرای وظایف محوله که ازطرف شف سرویس مربوطه سپرده میشود.

4-       اشتراک دربرنامه های اموزشی  ورکشاپها ، کنفرانسهای علمی وسمینارها جهت ارتقای ظرفیت کاری

5-      حفاظت ونگهداری ازسامان الات مربوطه فزیوتراپی وجمع قید مواد مربوطه ان

1.      اجرای نوکریوالی در بخش مربوطه مطابق لست تهیه شده از طرف اداره شفاخانه .

2.      اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف ریاست شفاخانه  

        سپرده میشود . 

................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

  1.درجه تحصیل

o       حد اقل بکلوریا  به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود

2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه .

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 

o       پلانگذاری ، مفاهمه ، ارتباطات، امور بهداشتی ، استفاده از تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه  واشنائی به  زبان انگلیسی . 

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 13/02/ 1396 الی 26/02/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید. 

13 ثور 1396

نرس اندسکوپی

عنوان وظیفه       : نرس اندسکوپی

وزارت  / اداره      : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت              : کابل

بخش                  : شفاخانه کادری علی آباد

بست                  : ( 5)     تعداد (2) بست

گزارش دهی به     : مدیر نر سنگ              

گزارش گیری از    :  ندارد

کود                    :  

هــــدف وظیفه      : عرضه خدما ت طبی درپرستاری مراقبت جدی وعاجل

............................................................................................................................................................

شرح وظایف:

 1. مراقبت از علایم حیاتی ، وضعیت مریض
 2. کنترول و وارسی از رژیم  تداوی مریضان
 3. تطبیقات دوایی، پانسمان، اجرای عملیه های پرستاری ( IV-Line, NGT,F/C, Rectal Tube, Intubations)
 4. مراقبت از Intake و Out put  تطبیقات دوایی ، و ضروریات طبی مریضان
 5. اجرای پانسمان جروحات سطحی وعملیاتی مریضان
 6. کنترول و توصیه برای امورات صفا یی سرویس
 7. همکاری با سایر بخش های پرستاری داخل شفاخانه

...........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهــارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

1.درجه تحصیل

o       حد اقل  بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود

2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       یکسال مرتبط به وظیفه

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 

o       پلانگذاری ، مفاهمه ، ارتباطات، امور بهداشتی ، استفاده از تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه واشنای به زبان انگلیسی.

  

 اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 13/02/ 1396 الی 26/02/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید. 

13 ثور 1396

نرس داخله

 

 عنوان وظیفه      : نرس داخله

وزارت  / اداره      : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت              : کابل

بخش                  : شفاخانه کادری علی آباد

بست                  : ( 5)    

گزارش دهی به     : مدیر نر سنگ              

گزارش گیری از    :  ندارد

کود                    :   ( )                                 

هدف وظیفه:

پیشبرد امور مربوط به نرسنگ مطابق هدایت دوکتوران و ثبت علایم حیاتی مریضان

........................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان مدیریت انستیزی جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده
 2. پیشبرد امور مربوطه نرسنگ وارد مطابق به هدایات دکتوران موظف از قبیل زرقیات، تطبیق دوزاژ ادویه و پانسمان جروحات
 3. ثبت علایم حیاتي مریضان بصورت منظم و مطابق رهنمود ها جهت تثبیت وقایع طبی
 4. تعقیب از نظافت و حفظ الصحه مریضان و بستر مریضان درداخل وارد جهت تامین امور بهداشتی
 5. اجرای عملیه های طبي مانند تطبیق اماله برای مریضان نیازمند
 6. اماده ساختن مریضان داخل بستر جهت  عملیات جراحي
 7. حصول اطمینان از تطبیق معیارات وقایه انتان وسایر معیارات لازم در وارد
 8. انجام نوکریوالي 24 ساعته بادرنظرداشت جدول نوکریوالي ترتیب شده توسط اداره   
 9. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره شفاخانه سپرده ميشود
 10. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه  که ازطرف اداره شفاخانه سپرده ميشود

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل

o       حد اقل  بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود

2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       ضروری نیست

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       پلانگذاری ، مفاهمه ، ارتباطات، امور بهداشتی ، استفاده از تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه .

 


 اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 13/02/ 1396 الی 26/02/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید. 

13 ثور 1396

نرس سرویس جراحی

عنوان وظیفه       : نرس سرویس جراحی

وزارت  / اداره      : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت              : کابل

بخش                  : شفاخانه کادری علی آباد

بست                  : ( 5)    

گزارش دهی به     : مدیر نر سنگ              

گزارش گیری از    :  ندارد

کود                    :  

هــــدف وظیفه      : عرضه خدما ت طبی درپرستاری مراقبت جدی وعاجل

............................................................................................................................................................

شرح وظایف:

 1. مراقبت از علایم حیاتی ، وضعیت مریض
 2. کنترول و وارسی از رژیم  تداوی مریضان
 3. تطبیقات دوایی، پانسمان، اجرای عملیه های پرستاری ( IV-Line, NGT,F/C, Rectal Tube, Intubations )
 4. مراقبت از Intake و Out put  تطبیقات دوایی ، و ضروریات طبی مریضان
 5. اجرای پانسمان جروحات سطحی وعملیاتی مریضان
 6. کنترول و توصیه برای امورات صفا یی سرویس
 7. همکاری با سایر بخش های پرستاری داخل شفاخانه

...........................................................................................................................................................  

تحصیلات ، تجارب و مهــارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

1.درجه تحصیل

o       حد اقل  بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود

2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       ضروری نیست

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 

o       پلانگذاری ، مفاهمه ، ارتباطات، امور بهداشتی ، استفاده از تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه .

 

 


 


 اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 13/02/ 1396 الی 26/02/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید. 

13 ثور 1396

نرس قابله

عنوان وظیفه       :  نرس قابله

وزارت/اداره        :  تحصیلات عالی

موقعیت             :  کابل

بخش                 : پوهنتون طبی كابل-  کلینیک تدریسی نسائی ولادی

بست                 : ( 5 ) سه بست

گزارشدهی به      : سر پرستار    

گزارشگیری از    : ندارد

کود                 : (                              )

هدف وظیفه: مطالعه دوسیه مریضان و رعایت جدی اصول و معیارات وقایه در داخل عملیاتخانه

........................................................................................................................................

شرح وظایف :

1-      اماده نمودن مريضان ولادي ، ولادت هاي نورمال وعملياتي

2-      مراقبت از علایم حیاتی ، وضعیت مریض

3-      کنترول و وارسی از رژیم  تداوی مریضان

4-      تطبیقات دوایی، پانسمان، اجرای عملیه های پرستاری ( IV-Line, NGT,F/C, Rectal Tube, Intubations )

5-      مراقبت از Intake و Out put  تطبیقات دوایی ، و ضروریات طبی مریضان

6-      اجرای پانسمان جروحات سطحی وعملیاتی مریضان

7-      کنترول و توصیه برای امورات صفا یی سرویس

8-      همکاری با سایر بخش های پرستاری داخل شفاخانه.

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.      درجه تحصیل

o       حد اقل فارغ انستیتوت علوم صحي به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود

2.      تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o       به دارنده تجربه کاری مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

پلانگذاری ، مدیریت و منجمنت، مفاهمه ، ارتباطات، امور بهداشتی ، استفاده از تکنالوژی معلوماتی


 اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 13/02/ 1396 الی 26/02/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.