وزارت تحصیلات عالی افغانستان
27 حمل 1396

رئیس منابع بشری

عنوان بست :                      رئیس منابع بشری

استخدام کننده :                وزارت تحصیلات عالی      

بست :                            (2)       

تعداد بست                       1

موقعیت :                        کابل

شماره :                        ARTF/CSMD/CBR/MOHE/027/04/2017  

تاریخ اعلان:                 1396/1/28     مطابق 17.04.2017

تاریخ ختم اعلان:            10/2/1396   مطابق 30.04.2017

______________________________________________________________________________    

وزارت تحصیلات عالی

رشد و انکشاف  سیستم تحصیلات عالی دولتی و خصوصی با کیفیت عالی که جوابگوی نیاز های رشد و انکشاف افغانستان بوده و منتج به بهبود در امور رفاه عامه گردیده، به سنت های ملی موافقت داشته، مجهز به دانش پیشرفته علمی و دارای مدیریت عالی بوده و در سطح بین المللی دارای اعتبار و جایگاه برجسته  باشد.

تربیه فارغ التحصیلان ورزیده در راستای تامین نیاز های انکشاف اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان ، ارتقای سطح تدریس، تحقیق فراگیری و تشویق عرضه خدمات به جامعه و مردم افغانستان.

 هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و دارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر ها ورزیده و شایسته برای وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتقا به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نماید  شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند اشخاص که بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

 

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از تطبیق پالیسی ها در راستاي  سازماندهی و  پلانگذاری منابع بشری در مطابقت به قوانین و مقررات  نافذه.

مسئولیتهای وظیفوی:

1.     طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.     طرح و تدوین، استراتیژی میان مدت منابع بشری، رهنمود کلی منابع بشری، طرزالعمل ها و رهنمود های آموزش و ارتقای ظرفیت و کارآموزی.

3.     نظارت از تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در وزارت به منظور تطبیق موثر آن.

4.     طرح و دیزاین پالیسی تشکیلاتی اداره مربوط وشریک ساختن آن با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.

5.     تامین ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه و سایر ادارات ذیربط پیرامون پالیسی های منابع بشری و رهنمود های مربوط.

6.     نظارت و مدیریت از پروسه نیازسنجی آموزشی و برنامه های ارتقای ظرفیت تمام کارمندان وزارت

7.     تامین ارتباط با نهاد های همکار وزارت جهت جذب کمک مالی و تخنیکی جهت تقویت و انتقال مسؤلیت های برنامه های آموزشی.

8.     طرح طرز العمل و تدارک  بورس های برنامه های تحصیلی، حرفوی، آموزش های دراز مدت و کوتاه مدت وزارت، بمنظور بلند بردن سطح تحصیل و دانش کارکنان.

9.     نظارت وكنترول از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، عزل، تقاعد، قدم، توزیع، سجل ، استعفا و انفکاک کارکنان ،صحت ،رفاه، مصئونيت، نظم و دسپلين اداری وخدماتی غرض  اتخاذ تصامیم مقام عالی.

10. نظارت  از پروسه استخدام کارکنانی که از طریق رقابت آزاد استخدام میشوند جهت شفافيت بهترامور طبق طرزالعمل های مربوطه.

11. حصول اطمینان از مدیریت پروسه ارزيابي اجراآت سالانه کارکنان وزارت .

12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست منابع بشری.

13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.

14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون  کارکنان خدمات ملکی.

16. درصورت ضــــــــرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتــراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

17.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR و مسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی :

رئیس منابع بشری به معین مالی و اداری گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب  :

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.      حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت عمومی (General Management) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2.      حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3.      تسلط کامل به یکی از  زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.

4.      داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1.      ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".

2.      کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page

3.      کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت  تحصیلات عالی  و یا به ایمیل آدرس  منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR)  را در کاپی  (CC) داشته باشند.

  1. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
  2. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
  3. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
  4. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
  5. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
  6. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
  7. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم تحصیلات عالی  دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
  8. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.
نوت:

·         کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

·         در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس  منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR)  را در کاپی  (CC) داشته باشند.

·         کاندیدان محترم درصورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0202500302

MOHE Email: hr.mohe.gov.af@gmail.com

PSU/CBR Email: jobs@afghanexperts.gov.af ;

20 حمل 1396

کارکن خدماتی

 

عنوان وظیفه     :   کارکن خدماتی

وزارت/اداره      :   تحصیلات عالی

موقعیت            :    کابل

بخش               :    ریاست منابع بشری 

بست                : ( ۸ ) 

گزارشدهی        :    رییس منابع بشری   

گزارشگیری      : ندارد

هدف وظیفه

پاکی و صفایی دفاتر، حفظ و مراقبت از اثاثیه و اجناس دفاتر، رساندن مکاتیب به مراجع مربوطه

................................................................................................................................

شرح وظایف:

  • پاک کاری و صفایی دفاتر و شعبات در اوقات معینه روز.
  • نگهداشت افزار کاری که از جانب وزارت برایش سپرده میشود.
  • رساندن مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه وزارت.
  • آوردن مکاتیب و اسناد از دفاتر مربوطه وزارت.
  • حفظ و نگهداشت اجناس دفتر.
  • تسلیم گیری و تسلیم دهی  افزار کاری دفتر.
  • مراقبت از پاکی و صفایی دفتر.

.................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) ، قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.      درجه تحصیل

o        داشتن سواد ابتدایی

2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o        ضرورت نیست

3.       مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

ضرورت نیست 

________________________________________________________

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی رقابتی را دراوقات رسمی ساعت ۸: قبل ازظهرالی ۴:بعدازظهرمورخ  ۱۴/۱/۱۳۹۶  الی ۲۶/۱/۱۳۹۶ ازامریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست اورند اسناد بدست اورده بعدازاتمام ان ضمیمه مدرک تحصیلی وسابقه کاری بمرجع مربوط تحویل دهند جهت مزید معلومات به شماره ذیل تماس ګرفته (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) درمورد معلومات داده میشود

20 حمل 1396

دریور

عنوان وظیفه         : دریور

وزارت/اداره          : تحصیلات عالی

موقعیت                : کابل

بخش                   : ریاست منابع بشری 

بست                   :  (۷ )

گزارشدهی            : رییس منابع بشری  

گزارشگیری         : ندارد

کود                    : (۰۲۳– ۱۸– ۹۰– ۲۸ )

هدف وظیفه    :

انتقال به موقع رئیس اداره و درصورت ضرورت سایر کارکنان مطابق لایحه و هدایت آمرمربوطه.

....................................................................................................................................

 

شرح وظایف :  

 

1.داشتن لایسنس دریوری و دانستن مکمل قوانین ترافیکی جهت حفظ و نگهداشت از خطرات جانی و مالی خود ، آمرمربوطه و واسطه دست داشته.

2.انتقال به موقع رئیس مطابق لایحه وظایف و هدایت آمر مربوطه.

3.حصول اطمینان از فعال بودن سیستم برق، آب للیتر، سیستم برک، گیج روغنیات و هوای تایرها.

4.پاک نگهداشتن و حفاظت درست واسطه مربوطه.

5.سنجش و محاسبه کتابچه گردش سیر و گردش واسطه مربوطه.

6.مطلع ساختن آمر مستقیم از عارضه، تبدیلی مبلایل و فعالیت واسطه نقلیه عندالموقع.  

7.انجام وظایفی که از طرف آمر مربوطه طوری خدمتی به آن توظیف میگردد.

                                                    

....................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

1.      درجه تحصیل

o         به دارنده سواد ابتدا ئی ترجیح داده میشود.

 

2.      تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه) :

o         حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه.

 

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o         آموزش کورس های دریوری ودانستن قواعد و قوانین مکمل ترافیکی ،

 

________________________________________________________

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی رقابتی را دراوقات رسمی ساعت ۸: قبل ازظهرالی ۴:بعدازظهرمورخ  ۱۴/۱/۱۳۹۶  الی ۲۶/۱/۱۳۹۶ ازامریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست اورند اسناد بدست اورده بعدازاتمام ان ضمیمه مدرک تحصیلی وسابقه کاری بمرجع مربوط تحویل دهند جهت مزید معلومات به شماره ذیل تماس ګرفته (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) درمورد معلومات داده میشود

20 حمل 1396

عضومسلکی بودجه انکشافی مرکزی

عنوان وظیفه :     عضومسلکی بودجه انکشافی مرکزی                                                          اعلان مجدد

وزارت :       تحصیلات عالی

موقعیت:              کابل

بخش:                 ریاست مالی واداری

بست:                    5           

گزارشدهی به  :     مدیربودجه انکشافی

گزارشگیری از:      ندارد

کود:                   28-90-17-270   

هدف وظیفه:  جمع آوری راپورمصارف وتعدیل تخصیصات بودجه انکشافی و ارسال آن به مراجع مربوطه.

........................................................................................................................................

شرح وظایف :

1. ترتيب پلان كاري  ماهوار ، ربعوار وسالانه درمطابقت با پلان کاری مدیریت جهت رسیدن به اهداف وظیفوی.

1.   ترتیب وارسال تخصیصات  به واحد های مربوطه جهت تامین مصارف انکشافی .

2.   تعدیل تخصیصات بودجوی بمنظور تامین مصارف مورد ضرورت.

3.   اجراآت درمورد تخصیصات باب (7000) و(9000) جهت موازنه حساب دولت طبق ضرورت .

4.   ثبت اسناد در دیتابیس مربوطه بمنظور محافظت بهتر اسناد.

5.   ترتیب وتنظیم فایل های اسناد و اجرای  مکاتیب وارده وصادره جهت اجراات بعدی . 

6.   اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت/اداره ،   

7.   سپرده میشود .

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

حد اقل درجه تحصیل

o         بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود

 تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

حد اقل یکسال مرتبط (به دارنده گان سند لیسانس تجریه کاری نیاز نیست ) 

  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

o        کورس محاسبه،  منجمنت،مفاهمه  .

o        بلدیت  به لسان های رسمی کشور .

o        استفاده ازپروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه .

_____________________________________________________________________

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی رقابتی را دراوقات رسمی ساعت ۸: قبل ازظهرالی ۴:بعدازظهرمورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ الی ۲۸/۱/۱۳۹۶ ازامریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست اورند اسناد بدست اورده بعدازاتمام ان ضمیمه مدرک تحصیلی وسابقه کاری بمرجع مربوط تحویل دهند جهت مزید معلومات به شماره ذیل تماس ګرفته (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) درمورد معلومات داده میشود

20 حمل 1396

عکاس و کمره مین

عنوان وظیفه      : عکاس و کمره مین                                                                                    اعلان مجدد

وزارت/ اداره      : تحصیلات عالی

موقعیت            : کابل

بخش              :   ریاست اطلاعات ، نشرات وروابط عامه

بست               : (5)

گزارشدهی        :   به مدیر اطلاعات

گزارشگیری      : ندارد

کود               :  90 - 20- 006   28 -

هدف وظیفه:

 اخذ عکس، فلم و تهیه راپور های تصویری از محافل ،کنفرانس ها  و سمنیار ها جهت چاب در مجله ، اخبار های تصویری و رسانه ها

................................................................................................................................................

شرح وظایف :                                                                                                                            

1.    ترتيب  پلان کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه  جهت رسیدن  به هدف .

2.    اخذ عکس از مجالس ، ورکشاپ ها، کنفرانس های مطبوعاتی، رویداد ها مربوط به مبارزه علیه فساد اداری و دیگر محافل جهت چاپ درمجله و اخبار .

3.    تهیه عکس های مناسب برای گزارش های خبری و مواد تبلیغاتی از قبیل پوسترها، بروشورها، کلپ ها به منظور نشر در رسانه ها.

4.    تنظیم ارشیف از عکس ها در کمپیوترو البوم مربوطه جهت نگهداری و استفاده به موقع.

5.    نگهداری از کمره ها  و لوازم آن جهت اماده بودن در وقت ضرورت.

6.    فلمبرداری  از جریان کنفرانس های مطبوعاتی، سمینار ها و دیگر پروگرام ها جهت نشر در رسانه های تصویری.

7.    فلمبرداری از فعالیت های مهم  قابل انعکاس اداره  جهت  پخش ونشر در رسانه ها .

8.    تهیه و ادیت  فلم های اخذ شده جهت نشر .

9.   اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:  

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. در جه تحصیل:

o     حداقل بکلوریا و به درجات تحصیلی در رشته ژورنالیزم و به آموزش در استخدام تخنیکی ویدیو کمره ترجیح داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o     حد اقل یکسال مرتبط (به دارنده گان سند لیسانس تجریه کاری نیاز نیست )

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

o     تسلط به زبانهای دری پشتو و  آشنایی به لسان انگلیسی  ، استفاده از کمیپیوتر مرتبط به وظیفه  .

 

 

________________________________________________________________________

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی رقابتی را دراوقات رسمی ساعت ۸: قبل ازظهرالی ۴:بعدازظهرمورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ الی ۲۸/۱/۱۳۹۶ ازامریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست اورند اسناد بدست اورده بعدازاتمام ان ضمیمه مدرک تحصیلی وسابقه کاری بمرجع مربوط تحویل دهند جهت مزید معلومات به شماره ذیل تماس ګرفته (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) درمورد معلومات داده میشود