وزارت تحصیلات عالی افغانستان
04 میزان 1396

عنوان بست : رئیس دفتر اعلان مجدد

وزارت / اداره : وزارت تحصیلات عالی بست : (2) تعداد بست 1 موقعیت : کابل ریاست : ریاست دفتر شماره : ARTF/CSMD/CBR/MOHE/022/08/2017 تاریخ اعلان: 1396.7.3 مطابق 25.8.2017 تاریخ ختم اعلان: 16/7/1396 مطابق8.9.2017 وزارت تحصیلات عالی رشد و انکشاف سیستم تحصیلات عالی دولتی و خصوصی با کیفیت عالی که جوابگوی نیاز های رشد و انکشاف افغانستان بوده و منتج به بهبود در امور رفاه عامه گردیده، به سنت های ملی موافقت داشته، مجهز به دانش پیشرفته علمی و دارای مدیریت عالی بوده و در سطح بین المللی دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد. تربیه فارغ التحصیلان ورزیده در راستای تامین نیاز های انکشاف اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان ، ارتقای سطح تدریس، تحقیق فراگیری و تشویق عرضه خدمات به جامعه و مردم افغانستان. هدف برنامه CBR: برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و دارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر ها ورزیده و شایسته برای وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتقا به مشاورین خارجی کم شود. اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نماید شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند اشخاص که بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است . هدف وظیفه: مدیریت و انسجام امورمربوط به ریاست دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و همچنان تنظیم جلسات ، تامین ارتباط ، تکثیر و پیگیری از تطبیق اوامر مقام وزارت. مسئولیتهای وظیفوی: 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛ 2. ترتیب و تنظیم پلان های تداربیری ،احکام و تحریر هدایت نامه های مقام وزارت به نهاد های مربوط به منظور اجراات مؤثر کاری . 3. کنترول و مراقبت از تطبیق محتویات پلان های تدابیری ، هدایت نامه ها و صدور آن به مراجع مربوطه به منظور تطبیق به موقع محتویات متذکره . 4. سازماندهی – رهنمایی وپیشبرد امور مربوط به شعبات ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها واجراات وزارت؛ 5. ابلاغ فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری ، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران وهدایات مقام وزارت ، جهت آگاهی واجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربط؛ 6. حصول اطمینان از اجراات ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران ، فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام وزارت وارائه گزارش آن بمقام وزارت ومراجع ذیصلاح؛ 7. تنظیم و اشتراک درجلسات و مصاحبه های هیات رهبری وتهیه رونویس مذاکرات، ابلاغ فیصله های جلسات مذکور به ادارات ذیربط وحصول اطمینان ازچگونگی تطبیق آن؛ 8. تنظیم ملاقات های مقام وزارت با مهمانان داخلی وخارجی وجلسات هیات رهبری وزارت؛ 9. تنظیم ارتباط مقام وزارت با کابینه و مقام ریاست جمهوری جهت پیشبرد امور . 10. ارجاع مکاتیب درخواستی ها و عرایض مراجعین به شعبات مربوط بعد از اخذ هدایات جهت اجراات بعدی. 11. ارائه اسناد ، مکاتیب و پیشنهادات بمقام وزارت و اخذ هدایت پیرامون اجراات درمورد آن؛ 12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست دفتر . 13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست دفتر؛ 14. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند. 15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی . 16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید. 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. نتایج متوقعه: الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR و مسئولیتهای وظایف طرح کند. گزارش دهی : رئیس دفتر به وزیر تحصیلات عالی گزارش میدهد. تحصیلات و تجارب : 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است. 2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: علوم اجتماعی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود. 3. سه سال تجربه کاری دفتر داری 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی(تحریرو تکلم ) با زبان انگلیسی. 5. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه. رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم: به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند. 1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند". 2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page 3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی و یا به ایمیل آدرس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند. 4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد. 5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید. 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند. 7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند. 8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد. 9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند. 10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم تحصیلات عالی دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی ارایه گردد. 11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند. کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند. نوت: • کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود. • در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند. • کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند. 0202500302 • MOHE Email:hr.mohe.gov.af@gmail.com PSU/CBR Email: jobs@afghanexperts.gov.af ;

03 سرطان 1396

استاد موقت تغذی (اعلان مجدد)

عنوان بست :                    استاد موقت تغذی (اعلان مجدد)

موقیعت :                کابل

مدت قرارداد :                 ۱۲ ماه

تعداد بست :                      ۲

جنسیت :                               مرد / زن

ملیت :                                  افغان

معاش:                                    قابل مذاکره

تاریخ اعلان:                      June 24, 2017

تاریخ ختم اعلان:                        July 04, 2017

آدرس الکترونیکی:                    

ویب سایت:                

 

پس منظر پروژه

هدف از کمک تخنیکی به پوهنتون طبی کابل و انستیتوت علوم صحی غضنفر در کابل ٬ آشنایی با امکانات و کمک های تخنیکی جهت ارتقای آموزش تغذیه در دیپلوم های موجوده صحی و همچنان ایجاد دیپارتمنت مشخص برای تغذیه در انستیتوت های متذکره به سطح عالی میباشد.

هدف عمومی این پروژه ایجاد ظرفیت های مسلکی برای صحت و انستیتوت های تربیوی جهت وقایه از سوءتغذی در افغانستان است .این پروژه توسط موسسه فرانسوی CONSEIL SANTE ٬ دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه محترم انیستیتوت تقویه حکومتداری افغانستان یا) (GIA اجرا میگردد. این پروژه به کمک مالی اتحادیه اروپا تمویل میگردد.

 

مسؤلیت های وظیفوی :

1.      استاد موقت دیپارتمنت تغذی برای شف دیپارتمنت تغذی پوهنځی صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل گزارشده است.  

2.      استاد موقت دیپارتمنت تغذی در مجموع به پوهنتون علوم طبی کابل حسابده میباشد.

3.      استاد موقت دیپارتمنت کار های محوله خویش را در دیپارتمنت تغذی اجرا نموده و در صورت ضرورت به مقطع های کوتاه زمانی خارج از کابل فرستاده خواهد شد.

4.      عضو کمیته نصاب درسی و اشتراک فعال آن در مجالس

5.      اشتراک در کورس ها و ورکشاپ های کوتاه مدت جهت ارتقای ظرفیت

6.      معاونت در تدریس تغذی در دیپارتمنت دیگر این پوهنتون

7.      تدریس مضمون تغذی برای محصلین پوهنتون علوم طبی کابل در درازمدت

8.      انکشاف پلان ماهانه و سالانه دیپارتمنت تغذی در پوهنتون علوم طبی کابل

9.      راپور دهی ماهوار به دیپارتمنت تغذی در مورد فعالیت ها

 

 

تحصیلات و تجارب:

·         درخواست کننده باید تابعیت افغان را داشته باشد.

·         دیپلوم لیسانس و ماستری در بخش تغذیه / صحت عامه  و یاهم داکتر طب به سویه MD

·         به آنعده کاندیدان کادر علمی پوهنتون طبی کابل که برای دسیپلین های دیگر صحت عامه درخواست شمولیت داده باشند ارجحیت داده میشود.

·         داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط در تدریس صحت عامه یا تغذیه به سطح پوهنتون در سکتور صحت

·         مهارت های مشخص در آموزش و توسعه مواد آموزشی

·         مهارت های گفتاری و نوشتاری در زبان های انگیسی٬ دری یا  پشتو

تعاون مالی

·         معاش معادل استدان پوهنتون طبی کابل که شامل مالیه و سایر مصارف دیگر است برای 12 ماه از روز شمولیت در پروژه قابل اجرا است.

·         بعنوان کارمند پوهنتون علوم طبی درخواست کننده در عین زمان از دو منبع معاش گرفته نمیتواند. 

شرایط پذیرش:

کاندیدان محترم میتوانند C.V  یا خلص سوانح خود را به آمریت استادان معاونیت علمی پوهنتون به شکل hard copy بفرستند

كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه  ای راكه به آن درخواست مينمايند بايد به شكل درست در درخواستي خویش ذكر نمايند.

کاندیدان محترم كاپي اسنادي تحصیلی و اسناد مرتبط دیگر را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشند، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود.


 17 جوزا 1396

رئیس تکنالوژی معلوماتی

عنوان بست :                   رئیس تکنالوژی معلوماتی                   اعلان مجدد

وزارت/اداره :                  وزارت تحصیلات عالی

بست :                            (2)       

تعداد بست                       1

موقعیت :                        کابل

ریاست :                         معینیت امور علمی           

شماره :                        ARTF/CSMD/CBR/MOHE/28.6.2017            

تاریخ اعلان:                 15/3/1396    مطابق    5.6.2017      

تاریخ ختم اعلان:           23 /3/1396     مطابق    13.6.2017   

وزارت تحصیلات عالی :

رشد و انکشاف  سیستم تحصیلات عالی دولتی و خصوصی با کیفیت عالی که جوابگوی نیاز های رشد و انکشاف افغانستان بوده و منتج به بهبود در امور رفاه عامه گردیده، به سنت های ملی موافقت داشته، مجهز به دانش پیشرفته علمی و دارای مدیریت عالی بوده و در سطح بین المللی دارای اعتبار و جایگاه برجسته  باشد.

تربیه فارغ التحصیلان ورزیده در راستای تامین نیاز های انکشاف اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان، ارتقای سطح تدریس، تحقیق فراگیری و تشویق عرضه خدمات به جامعه و مردم افغانستان.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

 

 

هدف وظیفه :

مدیریت ، نظارت، کنترول و فراهم آوری تسهیلات جهت  ارائه امور خدمات تکنالوجی معلوماتی به وزارت و واحد های دومی.

مسئولیت های وظیفوی :

1.      تهیه و ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.

2.      نظارت وکنترل تخنیکی از فعالیتهای مرتبط به تکنالوژی معلوماتی دروزارت و واحد های دومی جهت تنظیم بهتر امور مربوط به خدمات تکنالوجی معلوماتی.

3.      تامین میکانیزم ارتباط  وهماهنگی با ریاست های وزارت و واحد های دومی به منظور ارائه خدمات بهتر و بموقع؛

4.      حصول اطمینان از انتقال تجارب و اطلاعات در رابطه به انکشاف و رشد سیستم تکنالوجی معلوماتی در وزارت با استفاده از منابع ملی و بین المللی.

5.      مدیریت، نظارت و تنظیم امور مربوط به وبسایت وزارت بشکل دوامدار به منظور ارائه معلومات دقیق و همه جانبه.

6.      ایجاد و انکشاف سیستم(HEMIS)  و دیتابیس برای ریاست های مربوطه وزارت و واحد های دومی حین ضرورت جهت دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات .

7.      حصول اطمینان از ایجاد و انکشاف سیستم محافظتی شبکه (Network Security) به منظور مصونیت و حفظ اسناد وزارت و واحد های دومی.

8.      تامین ارتباط و هماهنگی با ریاست های وزارت ، واحد های دومی و موسسات تحصیلی بین المللی به منظور رفع نیازمندی های مربوط به وسایل تکنالوجی معلوماتی.

9.      ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست  تکنالوجی معلوماتی.

10.  تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تکنالوجی معلوماتی .

11.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

12.  ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.

13.  درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

14.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی :

رئیس تکنالوژی معلوماتی به معین امورعلمی گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب  :

 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس و تکنالوژی معلوماتی و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 3. مهارت تحقیق، پلانگذاری، مدیریت تطبیق برنامه ها، مهارت ظرفیت سازی و تحلیل و انکشاف پالیسی ها
 4. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 5. بلدیت کامل به  زبان های رسمی کشور (دری و پشتو) و زبان انگلیسی .
 6. مهارت در پروگرامهای هاردویر و سافت ویر کمپیوتر(NET WORK, SERVER MANAGEMENT) و ایجاد سیستم های دفتری.

 

 

 

 

 

 

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1.        ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".

2.        کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page

3.        کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت  تحصیلات عالی  و یا به ایمیل آدرس  منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR)  را در کاپی  (CC) داشته باشند.

4.        کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.

5.        اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6.        اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7.        از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8.        کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9.        کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

10.    به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم تحصیلات عالی  دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

11.    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.
نوت:

·        کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس  منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR)  را در کاپی  (CC) داشته باشند.

 

MOHE Email :hr.mohe.gov.af@gmail.com

       PSU/CBR Email: jobs@afghanexperts.gov.af ;

 

 

14 جوزا 1396

دریور

 عنوان وظیفه    : دریور

وزارت/اداره     : تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی

بست               : (7)     

گزارشدهی  به   : مسول بخش

گزارشگیری  از :  ندارد

کود                 :                               

هدف وظیفه:

پیشبرد امور رانندگی با درنظر داشت قوانین ترافیک.

.................................................................................................................................................

 شرح وظایف :

 1. حصول اطمینان کامل از صحت وسایط مطابق بر سجل که به وی محول میگردد.
 2. استفاده مسئولانه و با احساس نیک از وسایط نقلیه مربوطه.
 3. نگهداری سالم از تمام اجزای واسطه.
 4. پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی و استفاده واسطه.
 5. حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لیسنس و کتابچه گردش.
 6. ارایه گزارش نیازمندیهای واسطه مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه.
 7. تحویل و اعاده پرزه جات داغمه واسطه که تجدید میگردد.
 8. تأمین نظافت کامل واسطه.
 9. توقف و پارک نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین.

    10. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف پوهنتون    

      سپرده میشود .

.................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)و ضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

o        به فارغان مراکز آموزش فنی و حرفوی ترجیح داده میشود.

2.  تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o       تجربه ضرورت نیست درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه  دراستخدام ترجیح داده می شود.

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       ضروری نیست.

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 13/03/ 1396 الی 24/03/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 8 قبل از ظهر الی 1 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید. 

14 جوزا 1396

معتمد حواله جات و مصارفاتی

عنوان وظيفه       : معتمد حواله جات و مصارفاتی

وزارت/اداره        : تحصيلات عالی

موقعيت              : کابل

بخش                 : پوهنتون طبی کابل

بست                  : 7

گزارشدهی به      : آمریت مالی و حسابی

گزارشگيری از    : ندارد

کود                    :     )                           )

هدف وظیف:

طی مراحل اسناد و چک های مصارفاتی میان ادارات ذیربط؛ انتقال، حفظ و تسلیمی پول ذمت مربوطه بصورت منظم و به موقع.

.......................................................................................................................................

شرح وظایف:

1-      طی مراحل و ثبت حواله های مصارفاتی در سیستم (AFMIS) در وزارت محترم تحصیلات عالی وتسلیمی آن به وزارت محترم مالیه.

2-      اخذ چک پول حواله های مصارفاتی معه هیئت از دافغانستان بانک.

3-      حفظ و نگهداری از پول های ذمت مربوط در سیف.

4-      اخذ سرچکی حواله های قرارداد از وزارت محترم مالیه و تسلیمی آن به مدیریت حواله جات.

5-      اخذ سرچکی حواله های عام المنفعه در سیستم (AFMIS) و تسملیمی آن به وزارت مالیه.

6-      اخذ چک حواله های انتقالی و تسلیم آن به مدیریت حواله جات.

7-      انتقال مکاتیب چک های انتقالی به ادارات مربوطه آن.

8-      اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف خط مشی اداره سپرده میشود.

.....................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در مواد (7) و (8) کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

o       توانایی خواند و نوشتن را داشته باشد.

2.  تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o       درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

ضروری نیست.

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 13/03/ 1396 الی 24/03/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 8 قبل از ظهر الی 1 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0744383134) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.