وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 حوت 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های ماستری کشور کوریای جنوبی

سفارت محترم کوریای جنوبی مقیم کابل طی یادداشت شماره KEK2017-15 مورخ 6 فبروری2017 خویش از اعطای ( 2 ) سیت بورسیه برای محصلین افغانستان، توسط وزارت معارف کوریا، انستیتیوت ملی کوریا برای آموزش بین المللی، تحت عنوان 2017 Global Korea Scholarship (GKS) خبر داده است. سفارت جمهوری کوریا ( 3 ) تن از کاندیدان واجد شرایط افغان را به انستیتیوت ملی کوریا برای آموزش های بین المللی (NIIED) برای انتخاب نهایی (2 ) تن از واجد شرایط آنان را معرفی مینماید و قرار است کاندید های موفق در ماه اگست 2017 عازم کوریا شوند. شرایط بورسیه: - کاندید باید به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشند. - کاندید از صحت کامل برخوردارباشد. - داشتن دیپلوم وترانسکریپت به زبان انگلیسی. - ارایه تعهد نامه وتضمین خط. بناءً به اطلاع علاقمندانیکه خواهان ادامه تحصیل در آنکشور باشند رسانیده میشود جهت معلومات بیشتر ودریافت اپلیکیشن فورم به ویب سایت انترنتی http://www.studing.org.kr مراجعه نمایند. قابل ذکر است که کاندیدان باید اسناد مورد ضرورت خویش را قبل از تاریخ 28 فبروری2017به ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند. اینک اطلاعیه متذکره باضمایم آن جهت نشرخدمت تان ارسال شد.