وزارت تحصیلات عالی افغانستان
14 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

پوهنتون QUEST چاندیگر کشور هندوستان از اعطای 50 سیت بورسیه تحصیلی در مقاطع لیسانس و ماستری خبر داده است که موضوع به جلسه مورخ 28/قوس/1395 کمیسیون عالی توزیع بورسها مطرح در زمینه چنین فیصله بعمل آمد: ) 5َ سیت بورسیه دوره لیسانس که رایگان بوده سه سیت برای طبقه ذکور و دو سیت دیگر برای طبقه اناث به اساس بلندترین نمره سه ساله مکتب که حد اقل فیصدی نمرات شان %80 و فارغ سال 1394 باشند ، از طریق وب سایت این وزارت بطور آزاد اعلان و کاندیدان واجد شرایط به بورس معرفی شوند . در مورد 45 آن طور ذیل اجراات صورت گیرد : - 20 سیت که مصارف تحصیلی آن 50 فیصد بدوش کاندید میباشد برای متقاضیان دوره لیسانس حد اقل فیصدی نمرات سه ساله شان 80 و فارغان سالهای 1393- 1394 باشد و برای متقاضیان دوره ماستری 75 فیصد در نظر گرفته شود.) - 25 سیت که مصارف تحصیلی آن 25 فیصد بدوش مرجع بورس دهنده میباشد برای متقاضیان دوره لیسانس حد اقل فیصدی نمرات سه ساله شان %70 و فارغان سالهای 1393-1394 باشد و برای متقاضیان دوره ماستری 65 فیصد در نظر گرفته شود .) اسناد مورد ضرورت برای دوره لیسانس : 1- شهادتنامه دوره ثانوی و نمرات سه ساله 2- تذکره تابعیت 3- قطعه عکس اسناد مورد ضرورت برای دوره ماستری : 1- دیپلوم و ترانسکریپب به زبان انگلیسی 2- تذکره تابعیت 3- شش قطعه عکس بناءً آنعده از علاقمندانیکه واجد شرایط فوق باشند میتوانند جهت اخذ اسناد و سایر فورمه جات قبل از تاریخ 20/ 10 /1395 به ریاست تحصیلات عالی در خارج و ریاست ارتباط خارجه و امور فرهنگی وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند . قابل یاد آوریست در صورتیکه کاندیدان بیشتر از سیت های اختصاص داده شده برای کتگوری های فوق گردند به اساس بلند ترین ( برای دوره لیسانس فیصدی نمرات سه ساله مکتب و برای دوره ماستری ترانسکریپت دوره لیسانس ) انتخاب خواهند شد . نا گفته نباید گذاشت و علاقمندان میتوانند غرض معلومات مزید به آدرس های الکترونیکی ذیل مراجعه نمایند . Website: www.questgol.org Email : qlfoundation@gmail.com