وزارت تحصیلات عالی افغانستان
12 عقرب 1395

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد نتایج امتحان بورسیه ماستری کشور هند

به اطلاع آنعده کاندیدان محترم که در امتحان رقابتی لسان انگلیسی بورسیه ماستری کشور هندوستان اشتراک نموده بودند ونتایج شان اعلان گردیده رسانیده میشود که نمبر کامیابی برای طبقه ذکور ( 65) نمره وبرای طبقه اناث( 58 ) نمره ( با در نظر داشت 30% سهمیه اناث) تعین گردیده است. بناء از کاندیدان محترم که موفق گردیده اند تقا ضا به عمل میآید تا جهت تکمیل نمودن اسناد و خانه پری اپلیکیشن فورم بورسیه مذکورهر چه زود تر الی تاریخ 11/8/1395 با اسناد تحصیلی ، دوقطعه فوتو و تذکره تابعیت شان به ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس مراجعه نمایند.

برای دریافت نتیجه امتحان خویش لینک ذیل را کلیک کنید