وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 جوزا 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموربورسیه ماستری کشور قزاقستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموربورسیه ماستری کشور قزاقستان

ادامه
03 جوزا 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه کشور بنگله دیش

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه کشور بنگله دیش

ادامه
16 ثور 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری MEXT جاپان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری MEXT جاپان

ادامه
27 حمل 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه ماستری کشور آذربایجان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه ماستری کشور آذربایجان

ادامه
23 ثور 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری MEXT جاپان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری MEXT جاپان

ادامه