وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 حوت 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های ماستری کشور کوریای جنوبی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های ماستری کشور کوریای جنوبی

ادامه
27 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری کشور روسیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری کشور روسیه

ادامه
09 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری کشور هنگری

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری کشور هنگری

ادامه
04 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری پوهنتون ایهوا کوریای جنوبی برای طبقه اناث

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری پوهنتون ایهوا کوریای جنوبی برای طبقه اناث

ادامه
14 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

ادامه