وزارت تحصیلات عالی افغانستان
14 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

ادامه
29 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های آنلاین مقطع ماستری و دوکتورای کشور ترکیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های آنلاین مقطع ماستری و دوکتورای کشور ترکیه

ادامه
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های ماستری کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های ماستری کشور پاکستان

ادامه
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های مقطع ماستری کشور فرانسه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های مقطع ماستری کشور فرانسه

ادامه
12 عقرب 1395

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد نتایج امتحان بورسیه ماستری کشور هند

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد نتایج امتحان بورسیه ماستری کشور هند

ادامه