دلوړو زده کړو وزارت
موقعیت
پته
کارته چهار
د لوړو زده کړو وزارت کابل افغانستان
ځواب ویوونکي
د لوړو زده کړو وزارت ویاند محترم پوهمنل فیصل امین
۰۷۰۰۰۲۸۸۸۲
مالي او اداري رئیس او مالي او اداري معینیت سرپرست محترم احمد طارق صدیقي
۰۷۹۳۱۹۰۰۰۴
د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو رئیس محترم پوهندوی محمد امیر کامه وال
۰۷۸۸۸۸۰۵۶۹
پوهنیار احمد جاوید رسولی دکانکورآزمویني لوي رئیس
۰۷۹۷۵۱۹۵۱۹
له مونږ سره اړیکه

info@mohe.gov.af mohearchive1@gmail.com

پوښتنې او ځوابونه
Submit