دلوړو زده کړو وزارت
موقعیت
پته
کارته چهار
د لوړو زده کړو وزارت کابل افغانستان

info@mohe.gov.af mohearchive1@gmail.com
Attestation.dept@mohe.gov.af

له مونږ سره اړیکه
پوښتنې او ځوابونه
Submit