وزارت تحصیلات عالی افغانستان
موقعیت
آدرس
کارته چهار
وزارت تحصیلات عالی کابل افغانستان
پاسخگویان
پوهنمل فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلا ت عالی 0700028882
احمد طارق صدیقی رئیس مالی و اداری وسرپرست معینیت مالی واداری
0793190004
پوهندوی محمد امیر کامه وال رئیس پوهنتون هاوموسسات تحصیلات عالی خصوصی
0788880569
پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس امتحانات کانکور
0797519519
تماس باما

info@mohe.gov.af mohearchive1@gmail.com

پرسش و پاسخ
Submit